انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

بزرگداشت از روزمادر در شهر ستوکهولم

روز مادر در يک نشست صميمانه خانمهاي افغان بتاريخ 8 ماه مي در شهر ستوکهولم تجليل گرديد.به نمايندگي از انجمن افغانها محترمه فريده زيرک رئيس اسبق انجمن افغانها و محترمه راحله آتش مسوول شوراي زنان انجمن افغانهابا تقديم دسته هاي گل به تمام مادران حاضر نشست اين روزخجسته را  تبريک گفتند. شعري از ناصر علي اکبر سلطان در وصف مادر توسط محترمه زيرک خوانده شد.شعر ضميمه است 

 به ادامه مطلب و فوتو هاي محفل نگاه کنيد 

سپس آهنگهاي شاد توسط هنرمند جوان ذاکر جان مودودي اجرا گرديد که مورد استقبال حاضرين محفل قرار گرفت. درين محفل اشتراک کنندگان غذا را باهم در يک فضاي صميمانه صرف کردند. اطفال در اتاق عليحده مصروف بازي خود گرديده بودند. محفل که از ساعت چهار بعد از ظهر آغاز گرديده بود ، حوالي ساعت نه شب پايان يافت  

 

 

خدا 

تو خدای بی شریکی          تو یگانه ای و تنها

تو چه خوب و مهربانی      تو که پاکی و توانا

تودرآن زمان که نامی         زجهان نبود، بودی

درِ بستهء  جهان  را           به جهانیان گشودی

تو به گوش ابرخواندی       که از آسمان ببارد

تو به آفتاب گفتی            به زمین قدم گذارد

تو به چشمه یاد دادی       ز دل زمین بجوشد

به گیاه تشنه گفتی          که از آب آن بنوشد

تو به ژاله امر کردی      که به برگ گل نشیند

به خزان اجازه دادی      که گل از چمن بچیند

به هزار نقش زیبا        گل و سبزه را کشیدی

شب و روز و کوه و دریا    همه را تو آفریدی

ولی بهتر از همه چیز      و تو مادر آفریدی”

 

ناصر علی اکبر سلطان

 

 http://www.youtube.com/watch?v=uoZUUqsUolw

Lämna ett svar