انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

بر اساس حکم جدید محکمۀ مافوق مهاجرتی (محکمۀ عالی در امور مهاجرت) میتوان جوانان افغان را اخراج کرد

محکمۀ مافوق مهاجرتی (محکمۀ عالی در امور مهاجرت) تصویب نموده است که یک مرد جوان از افغانستان نمی تواند در سویدن باقی بماند. این مرد اظهار داشته است که هرچند او 18 ساله شده، اما هنوز هم خیلی جوان بوده و به همین دلیل باید چنین در نظر گرفته شود که او همانند جوانان/کودکانی که فاقد شبکۀ محافظتی اجتماعی (خانواده و دوستان) اند نیازمند حفاظت میباشد. اما محکمۀ مافوق مهاجرتی          ( محکمه عالی در امور مهاجرت)  ارزیابی دیگری نموده و تصویب نموده است که  سرحد( مرز)  18 سالگی یا 18 ساله شدن، زیاد مهم میباشد.

زمانی که شخص از سرحد 18 سالگی عبور مینماید باید به عنوان یک بزرگسال (فرد بالغ) شمرده شده و در آن زمان او دیگر فاقد آن امتیازاتی میباشد که یک کودک/جوان در پروسۀ بررسی تقاضای پناهجویی از آن برخوردار میباشد. این مطلب را Jörgen Van Der Stad قاضی در محکمۀ عالی در امور مهاجرتی،  بیان نموده است.

محکمۀ مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) قبلاَ در یک حکم تصویب نموده بود که کودکان/جوانان بدون همراه که در افغانستان  دارای شبکۀ محافظتی نمی باشند با این خطر روبرو اند که به طور مثال در معرض ازدواج های اجباری، کار توسط کودکان، فحشا و سوء استفاده های جنسی قرار گرفته و به همین دلیل در سویدن نیازمند پناه میباشند.

مردی جوانی که این قضیه مربوط او میشود 18 ساله شده است ولی اظهار میدارد که باوجود آن که بالغ میباشد هنوز هم جوان بوده و به همین دلیل برایش دشوار است تا بتواند در افغانستان از خودش محافظت نماید.

اما محکمۀ عالی در امور مهاجرتی تصویب نموده است که اخراج جوانان بالغ (18 ساله و بالای آن) به افغانستان، حتی اگر آنها دارای شبکه های محافظتی اجتماعی (خانواده و دوستان) نیز نباشند، ممکن میباشد.

اما هر قضیه باید مورد ارزیابی انفرادی قرار بگیرد.

این مرد جوان دلیل می آورد که او هنوز هم خیلی جوان بوده و اوضاع در افغانستان دشوار میباشد. شما این دلیل او را چگونه ارزیابی میکنید؟

آقای Jörgen Van Der Stad میگوید:  البته که ما این دلیل او را درک میکنیم، ولی زمانی که شخص از سرحد 18 سالگی عبور کرد، دیگر به عنوان یک شخص بالغ شمرده میشود.

ادارۀ امور مهاجرت نمی تواند بگوید که به چه تعداد اشخاص توسط این حکم جدید متاثر میشوند.

ادارۀ امور مهاجرت در یک اظهار نظر تحریری به رادیوی سویدن مینویسد که ادارۀ امور مهاجرت از این حکم که موازی با موضعگیری حقوقی خود ادارۀ مذکور میباشد، استقبال میکند.

نهاد Yrkesnätverket #vistårinteut که برای پناهجویان بدون همراه کار میکند و اکنون در حال مطلع ساختن اعضای خود میباشد، میگوید این تصمیم میتواند چند هزار تن را متاثر بسازد.

خانم Kinna Skoglund که مسئول این سازمان میباشد میگوید: ممکن تعدادی زیادی وقتی در بارۀ این حکم بخوانند، شدیداَ ناراحت شوند.

ـ ما میخواهیم با گروه های محلی خود در کشور تماس بگیریم. ما در 130 کمون گروه های خود را داریم. به این ترتیب تعدادی که باید در مورد این حکم مطلع ساخته شوند زیاد اند. البته آنها مواظب اند و ممکن بتوانند در اقامتگاه های بزرگ اداره مهاجرت جستجو نمایند تا دیده شود که همه جوانان (در افغانستان) با یک بزرگسال تماس داشته باشند. زیرا تعدادی زیادی اند که با هیچ فردی بزرگسال (بالغ) تماس ندارند و اینها همان افرادی اند که ما بیشتر نگران شان هستیم زیرا در آنجا کدام جامعۀ مدنی که بتواند (جوانان اخراجی) را بپذیرد وجود ندارد.

ترجمه از احمدضیا دانش

منبع http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6928126

Lämna ett svar