انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

برنامه فستیوال فلم ھای افغانی در سویدن

فستيوال فلم هاي افغاني در سويدن به روز هاي شنبه ويکشنبه ( 3 و 4 دسامبر 2011 ) در شهر استاکهولم

 

قابل توجه معلمین و شاگردان و جوانان تنها در استکهلم و شهر گرد و نواح
۵۰ در صد تخفیف مخصوص برای شاگردان و جوانانی تنهای که در کمپ ها زندگی می کنند
تکت یک پرده بجای ۷۰ کرون ـ ۳۵ کرون
تکت تمام روز بجای ۱۵۰ کرون ـ ۷۵ کرون
تکت دو روزه بجای ۲۵۰ کرون ـ ۱۲۵ کرون

غرض معلومات بيشتر به برنامه فستيوال مراجعه کنيد

 

برنامھ فستیوال فلم ھای افغانی در سویدن
( روزاول ( شنبھ ٣ دسمبر سال روان ساعت ١٤
معرفی برنامھ و خوش آمد گویی بھ مھمانان
موسیقی سنتی ( ھنرمند مطرح کشور داود سرخوش )
آغاز نمایش فلم ھا
پرده اول
سینما فلمی راجع بھ سینما از ١٠ دقیقھ
کابلی بچھ – فلم داستانی از برمک اکرم- ٩٠ دقیقھ
صحبت با برمک اکرم ٢٠ دقیقھ
تفریح………………………….. ١٥ دقیقھ
پردهء دوم
قایق ھای کاغذی – فلم داستانی بلند از فریبا حیدری – ٩۵ دقیقھ
خاطرات نسیمھ – فلم ھنری از صحرا کریمی – ۵٠ دقیقھ
صحبت با صحرا کریمی ٢٠ دقیقھ
تفریح………………………….. ١٥ دقیقھ
پردهء سوم
تار و زخمھ – فلم داستانی از رویا سادات – ٣٢ دقیقھ
مانند عقاب فلم بلند ھنری از رشید لطیفی. ٧٥ دقیقھ
صحبت با صدیق برمک ٢٠ دقیقھ
ختم برنامھ روز اول ساعت 22.00
( روز دوم ( یکشنبھ ٤ دسمبر ٢٠١١ ساعت ١٢
پردهء اول
نامھ بھ روشنی – فلم داستانی از غفار آزاد – ١۴ دقیقھ
در جستجوی خوشبختی – فلم کوتاه داستانی از سید نور حسینیان – ١٢ دقیقھ
مرا فریاد کن فلم بلند داستانی از رازی محبی – ۶٣ دقیقھ
صحبت با رازی محبی ٢٠ دقیقھ
تفریح………………………….. ١٥ دقیقھ
پردهء دوم
تویی کھ سرزمینت اینجانیست فلم کوتاه ھنری از حسین حسنی ١٣ دقیقھ
جایی کھ قلبم بود- فلم مستند از خضر امینی – ٦٨ دقیقھ
صحبت با خضر امینی ٢٠ دقیقھ
تفریح………………………….. ١٥ دقیقھ
پردهء سوم
بھ نام تریاک – فلم ھنری از سید جلال حسینی – ١٠ دقیقھ
دستان کوچک – فلم کوتاه مستند از احمد ذکی قیس – ١٧ دقیقھ
سایھ فلم کوتاه داستانی از نصیر القاس ٢٦ دقیقھ
صحبت با نصیر القاس ٢٠ دقیقھ
تفریح………………………….. ١٥ دقیقھ
پردهء چھارم
مرگ بر آزادی فلم انیمیشن ازمحمد ناصر ھاشمی – ۴ دقیقھ
ھمسایھ فلم ھنری از زبیر فرغند ٩٠ دقیقھ
صحبت با ھمایون کریمپور ٢٠ دقیقھ
ختم فستیوال ساعت ٢١

Lämna ett svar