انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

انتقاد دو نهاد هومانیستی از سیاست سختګیرانه سویدن


دو نهاد مدافع حقوق بشري ، امنيستي سويدن و صليب سرخ از مقررات سختگيرانه بخاطر الحاق خانواده ها ( اقامت براساس پيوند خانوادگي ) حكومت انتقاد مينمايند

گفتني است كه مقررات جديد موقت براي سه سال اعتبار داشته واز تاريخ اول اپريل 2016 قابل اجرا، ميباشد و چون زمان بررسي دوسيه هاي پناهجويان زمان طولاني را دربر ميگيرد لذا كساني كه در خزان سال 2015 پناهندگي داده باشند و فيصله بعد از اول اپريل صادر شود ، ابن فيصله مطابق مقررات جديد خواهد بود اما به استثناي خانواده ها و پناهجويان صغير تنها كه قبل از 24نومبر 2015پناهندگي داده باشند .

برطبق اين مقررات به تمام پناهجويان ( به استثناي پناهجويان سهميه يي ملل متحد ) اقامت موقت يكساله و سه ساله صادر شود ، درصورتيكه درخواست پناهندگي شان مورد تأييد قرار گيرد . پناهجوياني كه اقامت سياسي دريافت ميكنند ، اين اقامت سه ساله ميباشد و اين افراد ميتوانند براي خانواده شان درخواست اقامت الي سه ماه ( بعد از دريافت اقامت) نمايند ؛ در صورتيكه مدت سه ماه سپري شوند حق درخواست براي خانواده را از دست داده و صرف برطبق ”شرايط معيشت” (بعهده گرفتن مسووليت اعاشه واباطه خود و خانواده ) (försörjningskrav ) ميتوانند براي خانواده هاي خود درخواست اقامت نمايند . قبلا چنين زماني براي درخواست اقامت براي اعضاي خانواده وجودنداشت واين خانواده ها بودند كه براساس پيوند خانوادگي تقاضاي اقامت مينمودند.
گفتني است افراديكه اقامت يكساله موقت ميگيرند اقامت شان ميتواند براي دوسال تمديد شود ولي دارنده ان حق درخواست اقامت براي خانواده هايشانرا نخواهند داشت و صرف همان ” شرايط معيشت” 
اعتبار خواهد داشت .
اكنون” امنيستي ”و ”صليب سرخ ” از اين مقررات انتقاد مينمايند و معتقدند كه سه ماه مدت زماني خيلي كوتاه است و شخص در اين مدت كوتاه به دريافت تماس با خانواده و ارايه تقاضا رسيده گي نميتواند . 
به باور مادلين سيدليزMadelaine Seidlitz حقوقدان در امنيستي ، بسياري در مدت سه ماه نخواهند توانست كه درخواستي را غرض اقامت اعضاي خانواده به اداره مهاجرت ارايه نمايند و بدين اساس از حق الحاق خانواده در سويدن محروم خواهند شد .
يوهانه اريكسون اهلين Johanna Eriksson Ahlén حقوقدان در بخش حقوق مهاجرتي صليب سرخ اين مدت كوتاه سه ماه را ايتوپي خوانده و ميگويد كه ” اينطور احساس ميشود كه امكاناتي براي الحاق خانواده وجوددارد اما اين امكانات صرف در روي كاغذ”. 
مورگن يوهانسون وزير مهاجرت و عدليه سويدن در برابر پرسش اينكه سويدن نميخواهد كه خانواده ها الحاق شوند ميگويد كه سويدن در خط پايين مقررات اتحاديه قراردارد و نه در بالاي خط . همزمان مي افزايد كه جزئيات اين مقررات جديد هنوز تكميل نشده است . 
بيشتر در سايت راديوي سويدن بخوانيد .ن س

 
 
Skärpta regler för familjeåterförening kritiseras – Nyheter (Ekot)
T.SR.SE|AV SVERIGES RADIO
 
 

 

Lämna ett svar