انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

افغانستان قرارداد سه جانبه را تمديد نميکند

انجنير عبدالرحيم معين  وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان در” کانگرس بين المللي مهاجرين افغان ” اعلام داشت که  براي وي اخراج اجباري مهاجرين افغان قابل پذيرش نبوده وازينرو  وي مخالف تمديد قرار دادسه جانبه ( ميان افغانستان ، سويدن وکميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ) ميباشد . او همچنان با ايجاد پرورشگاه در کابل غرض جابجا سازي مهاجرين زير سن مخالفت ورزيد 


 Kongress16

در« کانگرس بین المللی مهاجرین افغان » که از 13 الی 16 جولای 2010 در شهر مسکو دایر گردید، برعلاوه  شخصیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مسّوولین اتحادیه ها، انجمن ها و کانون های اجتماعی افغانی در کشور های مختلف ، يک هیأت  از مقامات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان ( 4 سناتور و 4 عضو ولسي جرگه پارلمان ، معين هاي وزارتهاي امور مهاجرين و عودت کنندگان و امور سرحدات اقوام و قبائل)  اشتراک داشتند.
نماينده انجمن افغانها در سويدن نيز در اين همايش بزرگ اشتراک داشت و ضمن صحبت پيرامون معضلات پناهجويان وپناهندگان افغان مقيم سويدن از  معين وزارت امور مهاجرين  درباره چگونگي تمديد قرار داد سه جانبه ميان سويدن ، افغانستان و کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ؛ در مورد اعمار پرورشگاه  براي اطفال پناهجوي  تنها ( بدون  سرپرست ) در کابل ، سوالاتي نمود که آقاي  انجنير عبدالرحيم معين  وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان اطلاعات مفيد و موضعگيري آن وزارت را بيان نمودند.
 معين وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان تذکر داد که او مدت 6 ماه منحيث سرپرست وزارت  امور مهاجريت وعودت کنندگان افغانستان  ايفاي وظيفه نمود. او درين مدت  قرار داد سه جانبه را با کشور ناروي با ضميمه  جديد تمديد کرد. اما کشور ناروي بدون درنظرداشت ضميمه قراردادسه جانبه به ديپورت پناهجويان افغان ادامه داد .  به عقيده آقاي انجنير عبدالرحيم  ديپورت پناهجويان افغان توسط کشور ناروي تخطي صريح از قرارداد سه جانبه بود که  ايشان خواستار متوقف شدن آن گرديد . او خاطر نشان ساخت که در ضميمه قرارداد تذکر رفته بود که کشور ناروي در صورتي ميتواند که پناهجويان افغان را ديپورت نمايد که درخواستي پناهندگي آنهارا بادر نظرداشت اوضاع کنوني مورد بررسي مجدد قرار دهد . اما ناروي چنين نکرد و قرارداد  فاقد اعتبار شناخته شد.
در مورد تمديد قرارداد سه جانبه با سويدن پرنسيپي مطرح ميگردد و آن اينکه  تقاضاي پناهندگي تمام افراديکه در معرض اخراج اجباري قرار دارند بادرنظرداشت اوضاع فعلي کشور مورد بررسي مجدد قرار گيرد . درصورتيکه بازهم به تقاضا نامه هاي پناهجويان پاسخ منفي داده شود ، بايد آنها شامل يک کورس مسلکي غرض دريافت کار در افغانستان  گردند و صرف درينصورت ميتواند مسئله اخراج متقاضيان پناهندگي افغان مطرح گردد . انجنير عبدالرحيم معين  وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان تاکيد نمود که ايشان با  اخراج اجباري افغانها مخالفت ميورزد .
 معين  وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان با اخراج اطفال پناهجوي بدون سرپرست مخالفت شديد ورزيد وطرح کشور هاي سويدن ، ناروي و انگلستان غرض اعمار پرورشگاه براي پناهجويان زير 18 سال افغان که بدون سرپرست ميباشند ، غير قابل قبول خواند . به قول ايشان افغانستان طرفدار اعمار پرورشگاه هاي بزرگ در پنج نقطه افغانستان براي اطفال بدون سرپرست در افغانستان بوده که در آن ميتوان از اسکان پناهجويان افغان زير سن بدون سرپرست مقيم کشور هاي مختلف مطرح باشد . اين پيشنهاد مقام وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان طرح خوبي است اما گمان نميرود که کشور هاي متذکره از آن حمايت نمايند
 ن. س  

لينک هاي مرتبط درين زمينه

حکومت سويدن در نظردارد تا اطفال پناهجوي تنها را به افغانستان برگرداند

بریتانیا برای کودکان پناهجوی افغان 'مرکز اسکان مجدد' ایجاد می کند    

Lämna ett svar