انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

اعتصاب غذای یک پناهجوی افغان به دلیل بزرگسال شناخته شدن ازسوی اداره کل امورمهاجرت

مهاجرت کودکان پناهجوی تنهای افغان به سويدن روبه افزایش است، اما درموارد بسیاری، اداره کل امورمهاجرت از پذیرش سن آنها خودداری می کند.  دلیل این امر به گفته ی مسئولان این اداره، ظاهراین کودکان است که بیش از ١٨ سال نشان می دهد. یکی ازاین پناهجویان که سن خود را ١٧ سال اعلام می کند، اما اداره مهاجرت سن او را ٢٠ سال می داند، ضمیر احمد شیرزاد است که پلیس او را برای اخراج به بازداشتگاه موقت اداره مهاجرت در مرشتا درشمال استکهلم منتقل کرده است. او می گوید که قراربوده ازطریق معاینه ی استخوان، سن او را تعیین کنند، اما هنوز این کار صورت نگرفته و او دراعتراض، اقدام به اعتصاب غذا کرده است. با او گفتگویی داریم که دراینجا می شنوید

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4983990

Lämna ett svar