انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

اعتصاب غذايي يک پناهجوي زير سن افغان

يک پناهجوي زير سن افغان بنام عنايت شريفي که 16 سال عمر دارد ، به تاريخ 24 ماه جون 2011 به اعتصاب غذايي آغاز نموده است . اين پناهجوي زير سن افغان که مدت يکسال ميشود در سويدن در يکي از خانواده ها در شهر اوپسالا زندگي ميکند ، شش ماه قبل حکم منفي اداره مهاجرت را در ارتباط  به درخواست پناهندگي خود دريافت کرد و در همان وقت پيشروي اداره مهاجرت در اوپسالا دست به خودکشي زد کهخوشبختانه نجات يافت و اکنون بعد از فيصله محکمه مهاجرتي دست به اعتصاب غذايي زده است .

موضوع فوق توسط عنايت شريفي ذريعه تيلفوني به مسوول سايت افغانها اطلاع داده شده است .شماره تيلفون 0739198080

Lämna ett svar