انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

ادارۀ امور مهاجرت: ما اشتباه گام گذاشته ایم

ادارۀ امور مهاجرت تایید میکند که در بررسی آن عده از پناهجویانی که بعد از ورود شان به سویدن خواسته اند به مسیحیت بگرایند، دچار اشتباه شده است.

این نتیجه گیری در بررسی های که توسط خود این اداره انجام یافته است، صورت میگیرد. بررسی های مذکور پس از اتهاماتی مبنی بر طرح پرسش های ”شبیۀ بررسی عقاید” از پناهجویان صورت گرفت.

ادارۀ امور مهاجرت یک تعداد قضایا را مورد بررسی قرار داده  که در آنها پناهجویان به گرایش شان به آیین مسیحیت استناد نموده اند گفته اند هرگاه به کشور های شان برگردانده شوند، به دلیل تغییر دین و مذهب  با خطر تعقیب روبرو میگردند. این مطلب را  روزنامۀ Världen Idag گزارش داده  است.

از 28 موردی که ادارۀ امور مهاجرت آن را مورد برسی قرارداده است در 2 مورد آن بررسی کننده ها سوالاتی را مطرح کرده اند که ”سوالات مفصل غیرضروری در موارد پیچیده” خوانده شده است.

رییس بخش حقوقی اداره امور مهاجرت Fredrik Beijer  به آژانس خبری TT میگوید آنچه را ما مشاهده میکنیم اینست که ما بعضاَ به اشتباه گام میگذاریم و این کاری خوبی نیست.

این بررسی ها بعد از آن آغاز شد که در تابستان گذشته اظهار گردید که ادارۀ امور مهاجرت در جریان بررسی ها از شیوه های ”شبیۀ تفتیش و بررسی عقاید” استفاده میکند و این مطلب باعث ایجاد اعتراضات، از جمله از جانب ”شورای مسیحیان سویدن” گردید.

در آن هنگام رییس کل ادارۀ امور مهاجرت Mikael Ribbenvik  اظهار نمود که چنین سوالات علمی نباید مطرح شود. او همچنان وعده بررسی کیفیتی تقاضای پناهجویی افرادی را نمود که به ادیان دیگر گرویده اند و این همان چیزی است که حالا مطرح میگردد.

 رییس بخش حقوقی اداره امور مهاجرت Fredrik Beijer میگوید:

نباید به این موضوع به عنوان یک بررسی درست و حسابی کیفیتی نگاه کرد، زیرا این کار طلب شرایط بیشتر را میکند. این کار را میتوان مانند اندازه گیری درجۀ حرارت دانست.

او میخواهد خاطر نشان سازد بررسی یک قضیۀ پناهندگی کاریست پیچیده.

نوت: در اصل متن اصطلاح (Husförhör) به کار رفته که اشاره به زمانی میکند که کشیش های مسیحی در گذشته برای ارزیابی آگاهی مردم در مورد آیین مسیحیت به خانه های شان رفته و از آنها بازجویی مینمودند. در این ترجمه به جای آن اصطلاح (بررسی عقاید) به کار گرفته شده است.

منبع خبر

https://www.svd.se/migrationsverket-vi-har-trampat-snett

ترجمه ضیا دانش 

Lämna ett svar