انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

اداره مهاجرت : وضعيت امنيتي در افغانستان بدتر شده است

Migrationsverket: Försämrad säkerhet i Afghanistan
اداره مهاجرت سويدن بتاریخ دهم جون 2015 ديدگاه جديد حقوقي را در قبال وضعيت امنيتي افغانستان منتشر ساخت. دیدگاه جدید در سند لیفوس ( Lifos N34909) و سایت فار نشر شده که در آن به استثنای هفت ولایت در متباقی ولایات افغانستان ”درگیری مسلحانه ” اعتراف شده ولی سطح خطر در آنها پائین آورده شده است . همزمان امکان صدور اجازه اقامت موقت برای خانمهای متاهل تنها صورت در نظر گرفته شده واما درصورت یکجاشدن مجدد زوج خطر بازگشت آنها به افغانستان درصورت عدم موجودیت دلایل پناهندگی شخصی نزد شوهر موجود خواهد بود

 

در ديدگاه جديد اداره مهاجرت که در سایت اداره مهاجرت نشر شده گفته ميشود كه طالبان فعاليتهاي شانرا تشديد نموده و وضعيت براي افراد ملكي وبخصوص زنان و اطفال بد تر شده است . حملات متوجه كارمندان مختلف دولتي انجام يافته است . اقشار مختلف كه مورد تهاجم قرار گرفته در ديدگاه جديد در نظر گرفته شده اند و بهمين دليل مهاجرت داخلي در كشور افزايش يافته است .
در ديدگاه جديد اداره مهاجرت همان خوشبيني امنيتي كه در ديدگاه سال گذشته( جنوري 2014) موجود بود ، بمشاهده نميرسد.
در اين ديدگاه جديد امده كه ” وضعيت امنيتي بد شده حتي بر مسیرسفرتأثير ميگذارد ” و يكي از شرايطي است كه ميتواند دليلي براي تقاضای تجديد نظر در قسمت موانع برای عملی شدن فیصله اخراجی ( ny prövning vid ansökan om verkställighetshinder) گردد.

در ديدگاه سابقه هيچ نقطه افغانستان بعنوان منطقه ” درگيري نظامي ”( ”väpnad konflikt”) تعريف نشده بود . در ديدگاه جديد گفته شده كه در تمام ولايات افغانستان به استثناي : كابل ، پنجشير ، باميان ، دايكندي ، تخار ، بلخ و سمنگان ” درگيري نظامي ” جريان دارد (يعني اين مناطق ناامن توصيف شده اند ).اين موضعگيري نه تنها بخاطر بدتر شدن اوضاع امنيتي در اين مناطق بلكه در نتيجه قضاوت محكمه اتحاديه اروپا Diakité-domen)در مورد الترناتيف نيازبه حفاظت ( Skydsbehövande)كه سطح معيار هاي ” درگيري نظامي ” را كاهش داد ، اتخاذ شده است 

همزمان اداره مهاجرت اكنون ميان درگيري مسلحانه كه در ان خطر صدمه رسيدن به همه موجود ميباشد و مناطق با خطر كمتر تفاوت ميگذارد. به عقيده اداره مهاجرت هيچ ولايتي افغانستان به حدي خطرناك نميباشد كه به انجا ديپورت انجام نيابد. بازهم مثل سابق دوسيه هاي مناطق درگيري مسلحانه مستلزم بررسي انفرادي مطابق معيار هاي محكمه الگافاجي ( Elgafaji-domens kriterier) ميباشد

در هفت ولايت كه درگيري هاي مسلحانه جريان ندارد ، ” ناسازگاريهاي دشوار ديگر ”( andra svåra motsättningar) وجود داشته كه ” نياز به حفاظت ” را در صورت داشتن دلايل قوي شخصي مرتبط به شرايط ناسازگاريها را مطرح ميكند 

اداره مهاجرت سويدن مثل سابق معتقد است كه نميتوان به حفاظت ادارات دولتي افغانستان حساب نمود 

به عقيده اداره مهاجرت بازهم الترناتيف مهاجرت داخلي حد اقل براي مرد ها ، زوج ، خانواده ها با يك مرد بالغ كه ” معلوليت ومعيوبيت جدي و بدون معضله صحي ” موجود ميباشد

ازينرو وقتي گاهي الترناتيف مهاجرت داخلي موجود باشد ، باوجوديكه شرايط امنيتي براي شخص متقاضي نيز بدترگردد ، بررسي مجدد نيز به تغيير فيصله نخواهد انجاميد

اداره مهاجرت سويدن تصميم گرفته تا براي افراديكه ” نياز به حفاظت ” داشته ولي شرايط ان كوتاه مدت تشخيص گردد ،اجازه اقامت موقت صادر نمايد . مثلا براي خانم متأهل افغان كه يگانه دليل پناهندگي اش عدم موجوديت مرد در شبكه اجتماعي اش بوده و از شوهر خود فرار كرده باشد اما وقتي اين خانم قصد زندگي مشترك باوي نمايد و زندگي زناشوهري دوباره أعاده گردد خطر برگشت يكجايي انها بهافغانستان وجود خواهد داشت ، درصورتيكه مرد دلايل پناهندگي شخصي خود را براي دريافت اقامت نداشته باشد

نسیم سحر 

11.07.2015

Hämta ställningstagandet från Migrationsverket

 

Lämna ett svar