انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي درمورد پناهجويان افغان

اداره مهاجرت تمام دیپورتی ها را به افغانستان متوقف میسازد

ادارۀ امور مهاجرت سویدن تصمیم گرفته است که به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، اخراج پناهجویان را به افغانستان متوقف بسازد. این تصمیم بلافاصله اجرا گردیده و تا اطلاع ثانی مدار اعتبار است.  

ادارۀ امور مهاجرت سویدن اظهار میدارد که در جریان ماه های اخیر اوضاع بد امنیتی در افغانستان به سرعت تغییر نموده است. همچنان ارزیابی معلومات در مورد اوضاع جاری در آن کشور نیز دشوار است. زیرا اوضاع در افغانستان به سرعت در حال تغییر بوده و این تغییر اوضاع در بخش های بزرگ کشور اتفاق می افتد. به همین دلیل ادارۀ امور مهاجرت سویدن تصمیم گرفته است تا اخراج همه افراد به افغانستان متوقف ساخته شود.

آقای Carl Bexelius (کارل بکسلیوس) رییس بخش حقوقی ادارۀ امور مهاجرت می گوید:

ـ اوضاع در افغانستان نگران کننده بوده و ارزیابی آن نیز دشوار می باشد. جنبش طالبان مناطق تحت کنترول خود را به سرعت گسترش داده و به این کار ادامه میدهند. بناَ ما امروز تصمیم گرفتیم تا روند اخراج (پناهجویان) به افغانستان را متوقف بسازیم.

این که تصمیم مذکور برای چه مدتی اعتبار دارد تا هنوز معلوم نیست. اما اساس کار را هنوز هم این موضوع تشکیل میدهد که زمان که اوضاع در افغانستان با ثبات شود باید همه افراد که حکم اخراج از سویدن را دریافت نموده اند به افغانستان برگشتانده شوند.

به گفته Carl Bexelius (کارل بکسلیوس) در حال حاضر 7000 تن در سویدن وجود دارند که جواب رد گرفته و حکم اخراج از سویدن را دریافت نموده اند  که [این تصمیم  به طور مستقیم شامل حال نیمی آز آنها میگردد و نیمی دیگرآنها در حال حاضر دارای یک اجازه اقامت موقت معتبرمیباشندـ سایت اداره مهاجرت.]

فینلند نیز در هفتۀ گذشته تصمیم مشابه گرفت.

همچنان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان قبلاَ از کشور های عضو اتحادیۀ اروپا تقاضا نموده بود که به دلیل گسترش مریضی کووید ـ 19 و همچنان افزایش خشونت طالبان، روند اخراج افغان ها را به کشور شان برای مدت سه ماه به تعویق بیندازند.

[گفتنی است افرادیکه شامل این فیصله میگردند حق دریافت کمک مالی( سوسیال) برطبق (LMA) را بدست می آورندـ سایت اداره مهاجرت.]

ترجمه و تلخیص از احمد ضیاء دانش

لینک خبر

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverket-stoppar-avvisningar-till-afghanistan

 

:لینک دوم از اداره مهاجرت

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-07-16-Migrationsverket-beslutar-om-verkstallighetsstopp-till-Afghanistan.html?fbclid=IwAR1tgMv8gukVvnir5s6H29foz8l8wgpfF14FBOm_nQ7ucW5aMEEtzNn-Msk

Lämna ett svar