انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

اخراج يک پناهجوي افغان به کابل

يک پناهجوي افغان بنام فضل وحيدي امروز از سويدن ديپورت شد و او همين لحظه اس ام اس روان کرد که در دوبي با سه نفر پوليس است وقرار است فردا به کابل پرواز کنند. او مدت دو هفته در توقيف خانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم توقيف بود. گفتني است که او خود نزد پوليس مراجعه نموده بود ؛ او از ولايت بلخ ميباشد

Lämna ett svar