انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

اخراج نيمي خانواده پناهجوي افغان به يونان

يک خانواده افغان که نشان انگشت کشور يونان را داشت ، دو تن آن به آن کشور ديپورت شدند

يک خانم افغان در تماس تيلفوني بامن گفت که شوهرويک طفلش روز گذشته توسط پوليس گرفتار وديروز صبح مورخ 25 فبروري به يونان ديپورت گرديدند. اين خانم با طفل ديگرش در سويدن باقي مانده و دريکي از شهر هاي سويدن مخفي ميباشند . ديده ميشود که اداره مهاجرت وپوليس حتي خانواده ها را از هم جدا ميسازند تا توافقات دوبلين را عملي بسازند .واين در حالي انجام مي پذيرد که چندي قبل  کميسيون اتحاديه اروپايي از تمام اعضاي اين اتحاديه تقاضا نموده که اين پناهجويان را به کشور يونان ديپورت نکنند . کشورهاي آلمان ، فنلند و ناروي به اين توصيه کميسيون اتحاديه اروپايي و کميشنري ملل متحد ارج گذاشته و خانواده هاي پناهجوي داراي طفل را به يونان اخراج نميکنند .

راديو پژواک گزارشي مفصل در مورد يک پناهجوي ايراني بنام ولي حسيني که مورد اذيت پوليس قرار گرفته و وضعيت بدي پناهجويان رابازگو نموده ، پخش نموده است .غرض معلومات بيشتربه گزارش متذکره در سايت افغانها بخش امور پناهندگي مراجعه نمائيد

نسيم سحر

Lämna ett svar