انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

ابراز تسليت

انجمن افغانها در سويدن عميق ترين مراتب تسليت خويشرابمناسبت وفات مرحوم داکترذکي پاهنگ به محترمه سیده وجدان ، آقايون امین وجدان ،

کوشان جیاپ وجدان، کیخسرو وجدان، سیاوش وجدان، بکتاش وجدان، ابوبکر وجدان ، داریوش وجدان، سکندر وجدان ، انجنیر عزیز الدین عزیز

، سايراعضاي خانواده ، اقارب ودوستان ايشان ابراز داشته واز خداوند متعال براي مرحومي   طلب آمرزش نموده و جايگاهش را در بهشت برين تمنا مينمايد

Lämna ett svar