انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

آیا احکام محکمه های رسیدگی کننده به دوسیه های نوجوانان پناهجوی تنها بی طرفانه است؟

بررسی‌های کانال ۳ رادیو ملی سویدن، حاکی از این است که ممکن است تصمیم محکمه های مهاجرت در مورد دادن اجازه‌ی اقامت به کودکان و نوجوانان پناهجویی که به تنهایی به سویدن  آمده اند، بی‌طرفانه نبوده و به موضع‌گیری حزبی اعضای غیرحرفه‌ای هیئت دادرسی(قضایی) وابسته باشد.

برنامه‌ی خبری کانال ۳ رادیو ملی سویدن تمام احکام محکمه های مهاجرت در مورد کودکان پناهجوی تنها را که از اول جنوری  ۲۰۱۸ تا ۳۰ جنوری سال ۲۰۱۹ صادر شده بررسی کرده است. بنا بر گزارش این بررسی در اکثر موارد یعنی در ۷۳۰ مورد، دادرسان غیرحرفه‌ای منتخب احزاب سیاسی در تصمیم‌گیری هیئت دادرسی( قضایی )  شرکت داشته‌اند و در غالب موارد تصمیمات گرفته شده بسته به تعلق حزبی این اعضای غیرحرفه‌ای هیئت‌های دادرسی متفاوت بوده است.

مطابق گزارش کانال ۳ رادیو ملی سویدن  معمولا نمایندگان احزاب دموکرات مسیحی، چپ و محیط زیست در هیئت‌های دادرسی تمایل بسیار بیشتری در مقایسه با أحزاب دیگر برای دادن اجازه‌ی اقامت دارند. ۴۴ درصد دادرسان غیرحرفه‌ای منتخب حزب دموکرات مسیحی در یک یا چند مورد به دادن پاسخ مثبت به درخواست پناهندگی رای موافق داده‌اند. این رقم در مورد حزب چپ و حزب محیط زیست ۴۲ درصد است. از سوی دیگر تنها ۲۱ درصد دادرسان غیر حرفه‌ای منتخب حزب دموکرات‌های سویدن  گاهی رای مثبت داده‌اند.

نتیجه‌گیری گزارش کانال ۳ این است که به نظر می رسد رای دادرسان غیرحرفه‌ای بر مبنای موضع سیاسی حزبی که به آن تعلق دارند صورت می‌گیرد و از نظر سیاسی بیطرفانه نیست و این در حالی است که بیطرفی سیاسی در صدور حکم در این دادگاه‌ها جزو بنیادهای اصلی داوری شناخته می‌شود.

منبع :رادیوی سویدن به زبان فارسی دری 

Lämna ett svar