انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

آسان ترشدن دریافت اجازه اقامت برای گروه های اقلیت

پناهجویانی که به گروه های اقلیت قومی و مذهبی و مورد فشار و تبعیض درکشور خود قراردارند، آسان تر خواهندتوانست در سوئد اجازه ی اقامت دریافت کنند

این نتیجه ی بررسی هایی ست که به دلیل موقعیت خاص اقلیت های متقاضی پناهندگی دراین اداره انجام شده است. براین اساس اداره مهاجرت تصمیم گرفته است که در رسیدگی به پرونده ی این گروه پناهجویان، تسهیلات بیشتری را درمورد آنها اعمال کند. 
ميکائيل ربينويک  رئیس دایره ی حقوقی اداره کل امورمهاجرت دلیل اتخاذچنین تصمیمی را ازیک سو موقعیت گروه های اقلیت درعراق می داند که روبه وخامت گذاشته است. اوازسوی دیگر به این موضوع اشاره می کند که نتیجه ی برخی از تصمیم های گرفته شده درمورد پناهجویان با آن چه که تصورمی شده تفاوت زیادی داشته و با قوانین حقوقی نیزهمخوانی نداشته اند. او دراین رابطه همچنین به رای دادگاه های امورمهاجرت که با تصمیم های گرفته شده دراداره مهاجرت یکسان نبوده اند نیز اشاره می کند.
اداره مهاجرت اعلام کرده است که این تصمیم افرادی را که پرونده های آنها تاکنون مورد رسیدگی قرارگرفته و حکم اخراج کرده اند در برنمی گیرد.
 صدای گزارش آسان ترشدن دریافت اجازه اقامت

زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se

 منبع : سايت پژواک
درينباره به حکم اداره مهاجرت درين زمينه به در سايت انجمن بخش سويدني مراجعه کنيد

 

Dokument Lifos 21957

Rättschefens rättsliga ställningstagande angående Flykting- och skyddsbehovsbedömningar rörande sökande som tillhör särskilt utsatta grupper

Öppna dokument (PDF-dokumentet öppnas i ett nytt fönster)

 

Lämna ett svar