انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Verksamhets- och kostnadsprognos 2009-07-30

”Avtal med IOM i Afghanistan för dem som återvänder självmant finns sedan 1 januari 2009
och löper för 1,5 år framåt. Självmant återvändande till Afghanistan sker inte i någon stor
omfattning, men förhoppningen är att det ska öka. Trepartsavtalet mellan Sverige,
Afghanistan och UNHCR har löpt ut och det är osäkert när nytt avtal kan slutas

Migrationsverket ska enligt regleringsbrevet lämna en prognos avseende verksamhet
och ekonomi till regeringen vid fem tillfällen under 2009. Prognoserna ska
kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till såväl
utfall som statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska
redovisas. Viss rapportering ska därutöver redovisas vid varje prognostillfälle. Detta
är årets fjärde prognos. Nästa prognos lämnas den 29 oktober.
——————————————————-
Rubrik 3.5
Återvändande:

”Avtal med IOM i Afghanistan för dem som återvänder självmant finns sedan 1 januari 2009
och löper för 1,5 år framåt. Självmant återvändande till Afghanistan sker inte i någon stor
omfattning, men förhoppningen är att det ska öka. Trepartsavtalet mellan Sverige,
Afghanistan och UNHCR har löpt ut och det är osäkert när nytt avtal kan slutas. På grund av
att möjligheten att verkställa med tvång blev ifrågasatt i samband med att avtalet upphörde,
försvårades motiveringsarbetet. Tvångsfrågan diskuteras för närvarande mellan UD och
Justitiedepartementet. Här kan även nämnas att verket och IOM hade för avsikt att
underteckna ett avtal för reintegreringssamarbete i Afghanistan riktat till de som reser med polisen.”

———————————————————————————————–
Samarbetet med Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården

”Inför polisens riktade insatser av verkställigheter med tvång har verket tillfälligt utökat antalet
förvarsplatser. Under hösten 2009 kommer ett tillfälligt förvar med 20 platser att vara öppet.
Inom ramen för översynen av arbetet med att verkställa av- och utvisningsbeslut har en
strategiska arbetsgrupp tillsatts. Gruppen består av en representant från respektive myndighet
och har till uppgift att hålla ihop arbetet, skriva en rapport till regeringen och se till att de
behov av åtgärder som har identifierats i översynen vidtas.”
 

Lämna ett svar