انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

Ordförande Wais Ezats TAL

سخنرانی جناب ویس عزت، رییس انجمن افغان ها در سویدن در تظاهرات امروز که توسط کمیته سویدن برای افغانستان برگزار شده بود.

ریس انجمن افغان ها سقوط کشور به دست گروه تروریستی طالبان را تاسف بار خوانده و تاکید مستقیم روی حقوق و آزادی های زنان،

حقوق ، آزادی و مصونیت بقیه مردم افغانستان،

آزادی بیان 

باز شدن مکاتب دخترانه 

و مشارکت سیاسی زنان و ایجاد یک‌ دولت دمکراتیک را داشت.

Lämna ett svar