انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Migration och dess påverkan på utveckling ska främjas

2011-03-31 13:49

En parlamentarisk kommitté under ledning av Mikaela Valtersson (mp) har i dag till migrationsminister Tobias Billström överlämnat sina förslag på hur regeringen kan främja migration och stödja dess positiva påverkan på utveckling. I kommittén ingår medlemmar från alla partier som satt i Riksdagen när kommittén tillsattes.

Kommittén konstaterar att migration, förutom att det är något positivt för individen, kan ha en positiv inverkan såväl för utvecklingen här i Sverige som för länderna man kommer från. Förslagen som kommittén lägger fram ska underlätta och ge stöd till den migration och de utvecklingsprocesser som redan pågår.

– Vi föreslår att det ska vara möjligt att vara bosatt i fem år utomlands, men ändå ha kvar sin formella koppling till Sverige. Kommittén föreslår också att vi måste finna former för att göra det möjligt att under tre månader med a-kassa söka arbete utanför EU, säger ordföranden Mikaela Valtersson.

Tillståndsformerna för arbetskraftsinvandrare görs mer flexibla för att underlätta för arbetskraftsmigranter som vill flytta in och ut ur Sverige. Det blir något enklare för asylsökande som fått avslag på sin asylansökan att istället få tillstånd som arbetskraftsinvandrare, bl.a. föreslås att det för en asylsökande ska räcka med att man har arbetat tre månader under tiden som asylsökanden i Sverige för att vid ett avslag på en asylansökan istället kunna söka tillstånd som arbetskraftsinvandrare. Kommittén vill öka Sveriges attraktionskraft för utländsk arbetskraft och framför att problematiken kring att vissa arbetsgivare inte uppfyller utlovade arbetsvillkor kräver en bred översyn och den måste göras inom en snar framtid.

Internationella studenter anses vara en viktig resurs för utvecklingen såväl i Sverige som för landet de kommer från. För att Sverige ska gynnas mer av studenternas vistelse här och bli mer attraktivt för studenter föreslår kommittén att eventuell medföljande familjemedlem till studenten ska få ett arbetstillstånd under vistelsen i Sverige. Detta gynnar också ursprungslandet då även den medföljande kan öka sin kompetens under tiden i Sverige. Studenten föreslås också få sex månader efter avslutade studier på sig för att hitta ett arbete här. Kommittén föreslår också att stipendieprogrammen för studenter från länder utanför EU ska utökas.

– Internationella studenter i Sverige är ett bra exempel på det positiva med migration för alla parter. Studenten själv får en konkurrenskraftig utbildning, universitet och högskolor kan ha ett större kursutbud vilket gynnar Sverige och studenten själv återvänder hem med ökad kompetens, säger Mikaela Valtersson.

Entreprenörer och egenföretagare med utländsk bakgrund föreslås kunna få stöd för att starta verksamhet i de länder man kommer från. Detta gynnar utvecklingen såväl i Sverige genom ökad handel som de länder i vilka man startar verksamhet.

Globaliseringen och dagens migrationsmönster har lett till att allt fler migranter lever delar av sina liv i olika samhällen och i ökad utsträckning rör sig mellan olika länder. Den nya kommunikationstekniken över Internet har underlättat möjligheten till kontakter och migranter har nära kopplingar till flera länder samtidigt. Det har blivit allt vanligare att en migrant har nära familjemedlemmar både i landet man flyttat till och det gamla hemlandet och detta är något som kommittén menar att vi måste ha en politik för. Att en migrant flyttar mellan sina hemländer och kanske gör det flera gånger, det kommittén kallar cirkulär migration, är positivt och skapar utveckling.

En migrant påverkar utvecklingen positivt i sitt forna hemland trots att han eller hon har flyttat. Migranterna sänder hem stora summor pengar till sina familjer som bidrar till utvecklingen av landet. När de för en kortare eller längre tid återvänder tar de med sig sin utvidgade kompetens och nya erfarenheter som är till gagn för utvecklingen.

– Vi har flera förslag för att underlätta och förstärka migranternas bidrag till utvecklingen i sina forna hemländer, säger Mikaela Valtersson.

Kommittén föreslår att det inrättas en hemsida där man kan jämföra kostnaderna för att sända en given summa pengar till sin familj i hemlandet. I dag tar banker ut höga belopp för att genomföra den här tjänsten och tydligare konkurrens mellan banker och finansinstitut bör kunna pressa priserna. Ett speciellt resurscenter inrättas för att ge praktiskt stöd till diasporor i Sverige som vill bidra till utvecklingen i sina forna hemländer. Ekonomiskt stöd ska kunna ges till migranter som återvänder till sina ursprungsländer för att arbeta i utvecklingsprojekt som volontärer eller experter.

– När människors sätt att röra sig och att migrera mellan olika länder är i ständig förändring är det viktigt att politiken följer med och anpassas efter den nya verkligheten. Våra system och regelverk behöver anpassas efter dessa nya mönster och det kan behövas ytterligare förändringar i en riktning som främjar ökad rörlighet och ökar migrationens utvecklingspotential, säger Mikaela Valtersson.

Hela betänkandet finns tillgängligt på hemsidan www.sou. gov.se/CIMU. I betänkandets sammanfattning finns alla förslag listade. I betänkandet finns också ett framåtblickande kapitel.

Kontakt:
Linda Norberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
070-226 09 04

Peter Springfeldt
Huvudsekreterare
08-405 35 22
070-890 88 54

Anna Tillander
Sekreterare
08-405 52 85
073-990 88 93

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/migration-och-dess-paaverkan-paa-utveckling-ska-fraemjas-608401

Lämna ett svar