انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Interpellation 2008/09:563

den 3 juni

Interpellation

2008/09:563 Politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m

Regeringen har utnämnt 2009 till återvändandeåret. Denna satsning innebär bland annat att regeringen anvisat 40 miljoner kronor för att öka ambitionerna med att genomföra avvisningar och utvisningar. Samtidigt har särskilda uppdrag lämnats till gränspolisen och till Migrationsverket för att snabba på avvisningarna.

Som en del av denna satsning genomfördes den 12 februari den största massavvisningen av asylsökande hittills i Sverige. Med ett specialchartrat plan avvisades 45 personer från Sverige till Irak. Enligt uppgift från bland annat Sveriges Radios program Konflikt belades flera av de avvisade med handfängsel. Flera av de avvisade misstänker dessutom att de drogats under resan och flera av dem vittnar om att kriminalvårdens medföljande vakter ska ha agerat förnedrande och hotfullt.

Därefter har ytterligare en massavvisning till Irak genomförts från Migrationsverkets förvar i Märsta. Detta trots att Migrationsverkets och polisens agerande vid det förra avvisningstillfället, och de mycket allvarliga uppgifterna om förekomsten oegentligheter och kränkningar från myndigheternas sida, ännu inte har utretts.

Enligt vänsterpartiets mening finns stor anledning att befara att regeringens återvändandesatsning innebär ett ökat användande av tvångsmedel i samband med avvisningar, och för att ansvariga myndigheters åtaganden i återvändandearbetet inte utförs med respekt för humanitet och frivillighet.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Tobias Billström:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att ansvariga myndigheters agerande vid hittills genomförda massavvisningar ska genomgå en grundlig utredning?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att ta ansvar för konsekvenserna av regeringens satsning på återvändande när det gäller användningen av tvångsmedel?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att garantera att avvisningar av asylsökande ska ske med respekt för humanitet och frivillighet?

4. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att garantera att avvisningar från Sverige inte sker till länder som befinner sig i väpnad konflikt?

………………………………………

Kalle Larsson (v


Lämna ett svar