انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

Food/Sheer Payra غذایی

مواد اولیه ی آشپزی
2 ج. شکر 2 / 3 ج. شیر 1 / 4 tsp. نمک 2 Tbsp. شربت ذرت نور 2 Tbsp. کره 1 / 2 tsp. هل 1 / 4 ج. آجیل پسته ، قطعه قطعه شده 1 / 4 ج. گردو ، قطعه قطعه شده

جهت
در یک ماهی تابه ، شیر طبخ ، شکر ، شربت ذرت و نمک روی حرارت متوسط ، پر تحرک برخی اوقات ، تا شکر حل. کوک به 240ø در تب سنج آب نبات. حذف از گرما. اضافه کردن کره. مخلوط داغ به 120ø بدون تکان دهنده. اضافه کردن هل ، ضرب و شتم با شور و نشاط است تا آب نبات سفت و براق دیگر. به سرعت در آجیل هم بزنید. مخلوط را به گسترش buttered پان (نوعی رامی. اجازه دهید تا محکم ایستاده. کات به مربع.

Ingredients

2 c. sugar 2/3 c. milk 1/4 tsp. salt 2 Tbsp. light corn syrup 2 Tbsp. butter 1/2 tsp. cardamom 1/4 c. pistachio nuts, chopped 1/4 c. walnuts, chopped

 

Directions

In a saucepan, cook milk, sugar, corn syrup and salt over medium heat, stirring occasionally, until sugar dissolves. Cook to 240ø on a candy thermometer. Remove from heat. Add butter. Cool mixture to 120ø without stirring. Add cardamom, beating vigorously until candy is thick and no longer glossy. Quickly stir in nuts. Spread mixture into a buttered pan. Let stand until firm. Cut into squares.

Lämna ett svar