انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

خدمات 24 ساعته ورکشاپ موتر

ورکشاپ موتر سلطان (STF )درشهر استاکهولم خدمات 24 ساعته عرضه میدارد.  ورکشاپ موتر واقع در مرکز شهر استاکهولم برعلاوه ترمیم ، سرویس ، رنگمالی و کوپی کشی خدمات پنچری وتبدیل 24 ساعته تایر را عرضه میدارد. این ورکشاپ هفته شش روز در هفته ( دوشنبه الی شنبه ) باز بوده ودر سایر اوقات خدمات سیار دارد. غرض معلومات بیشتر به سایت ورکشاپ مراجعه کنید

شماره های تیلفون : 0700900645 ، 0769496383 و 08336060

آدرس Sveavägen 127- Stockholm

Lämna ett svar