انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

انتخابات

نزده سپتمبر( 19 ) ، روز انتخابات در سويدن را فراموش نکنيد

  در سويدن  امسال انتخابات براي پارلمان ، شورا هاي ايالتي و کمون ها بتاريخ  19 سپتمبرصورت ميگيرد. در سطح کشوري دو بلوک يعني اتحاد بورژوايي واحزاب سرخ وسبزشامل سوسيال دموکراتها ، حزب چپ و حزب محيط زيست بخاطر اخذ قدرت باهم رقابت خواهندنمود. اشخاصيکه سن 18 سالگي( شرط اوليه رأي دهي) را پوره کرده و داراي تابعيت سويدن اند ، ميتوانند براي هر سه کرسي رأي دهند و آنعدهء که  داراي اقامت دايمي بوده وسه سال در سويدن زندگي کرده باشند ، ميتوانند در رأي دهي براي شوراهاي ايالتي و کمون ها سهم بگيرند. عزيزان! بخاطر تأثير گذاري بالاي قانون گذاران ، سياستمداران وقدرت اجرائيوي کشور از حق انتخاب کردن تان استفاده کنيدو نگذاريد که مهاجر ستيزان درزندگي  و سرنوشت تان دست بالا پيدا کنند

غرض معلومات بيشتر به سايت هاي خبري سويدن مراجعه کنيد

سياست مهاجرتی سويدن  Valet ekot  162 * 46

Lämna ett svar