انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

جلسه سالانه انجمن روز يکشنبه 15 اپريل

 

قرار است جلسه سالانه انجمن افغانها روز يکشنبه مورخ 15 ماه اپريل 2012 از ساعت 12.00 الي 16.00در سالون مکتب زبانها خارج واقع روگسويد تدوير يابد. در اين جلسه گزارش يکساله هيئت اجرائيه استماع ميگردد و هيئت رهبري جديد براي يکسال انتخاب ميشود. اعضاي محترم انجمن که آرزوي کانديد شدن را در ارگان هاي رهبري انجمن داشته باشند ، لطفاً با اعضاي کميسيون تدارک انتخابات تماس بگيرند
اجنداي جلسه
غرض مطالعه اجندا به ادامه مطلب کليک نمائيد

ـ افتتاح رسميت جلسه ـ توسط منشي انجمن
ـ انتخاب هيئت رئيسه جلسه ( 3 الي 5 نفر) از ميان اشتراک کنندگان جلسه سالانه ؛ رئيس جلسه نبايد عضو هيئت رهبري انجمن باشد
ـ گزارش کار يکساله هيئت اجرائيه توسط رئيس انجمن
ـ گزارش کميسيون کنترول و بررسي توسط رئيس آن کميسيون
ـ جروبحث آزاد پيرامون گزارش اساسي
ـ توضيحات هيئت رهبري انجمن پيرامون سوالات و انتقادات
ـ صدور قطعنامه پيرامون رفع مسووليت هيئت اجرائيه
ـ انتخابات ـ گزارش کميسيون تدارک انتخابات توسط رئيس آن کميسيون
ـ انتخاب هيئت اجرائيه جديد ، کميسيون کنترول و بررسي و کميسيون تدارک انتخابات
ـ اختتاميه
در جريان جلسه اشتراک کنندگان به صرف ساندويچ و نوشيدن چاي و قهوه دعوت ميگردند
ورود تمام افغانهاي عزيز آزاد است ، اما براي رأي دادن و کانديد کردن و کانديد شدن در پست هاي مختلف انجمن نياز به پرداخت حق العضويت ( عضويت انجمن ) قبل از آغاز جلسه ميباشد

Lämna ett svar