انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

یکمرد افغان به اتهام تحمیل ازدواج دخترش به چهار سال زندان محکوم شد

امروز محکمه ابتدائیه در شهر لوند برای نخستین بار به یک دوسیه ازدواج اجباری رسیدگی نمود. پدر یک دختر جوان از کمون لندسکرونه بخاطر تحمیل ازدواج بر دخترش مورد محاکمه قرارگرفت. محکمه پدر این دختر را به چهار سال زندان محکوم نمود
پدر ( افغان ) به دخترش التیماتوم میدهد که یا با آن مرد در افغانستان ازدواج نماید ویا باید کشته شود.
اکنون محکمه ابتداییه شهر لوند این ازدواج اجباری و یا قضیه تاریخی را بررسی و حکم خود را در زمینه صادر نمود و پدر دختر را به اتهام ازدواج اجباری به چهار سال زندان محکوم کرد
این حکم محکمه منحصر به فرد در نوع خود در سویدن میباشد

این قضیه اولین بار بمثابه ” ازدواج اجباری ” در محکمه سویدن مورد رسیدگی قرار میگیرد
:قبلا در سایت افغانها این خبر طور زیر گزارش داده شده بود
[این قضیه به سال 2015 برمیگردد زمانی که یک دختر بیست سالۀ افغان همراه با خانواده اشبه افغانستان رفته بود. در آنجا او وادار شده بود تا برخلاف میل و اراده اش در عقد نکاح یک مرد درآید
این در حالی که آن دختر از قبل با یک مرد دیگر که بیست سال دارد و در سویدن زندگی میکند رابطۀ عاشقانه داشته است. این رابطۀ عاشقانه حتی بعد از ازداوج دختر مذکور، نیز همچنان ادامه دارد 
این ازدواج که در اکتوبر سال 2015 در سویدن ثبت و راجستر شده اکنون باعث گردیده است تا سه مرد هریک: پدر دختر، برادر او و یک مرد دیگر که از نزدیکان آن خانواده شمرده میشود به دادگاه کشانده شوند. جرم این سه تن نتنها نقص قانون ”منع ازداوج های اجباری” است بلکه مواردی چون بازداشت غیرقانونی پسری را که دختر شان دوست دارد، لت و کوب نمودن نامبرده، سرقت اموال او و بالاخره تهدید و تجاوز جنسی بالایش، را نیز در بر میگیرد.
به گفتۀ خانم (Ulrika Ekvall) څارنوال یا دادستان، دلیلی مخالفت خانوادۀ دختر با پسری که در سویدن زندگی میکند مسایل ”ناموس داری” میباشد.
قانون منع ازدواجات اجباری یا ”Tvångsäktenskap” که به تاریخ اول جولای سال 2014 به اجرا گذاشته شد، وادار ساختن شخص را به ازدواج جرم می پندارد. نقص این قانون میتواند تا چهار سال زندان را در پی داشته باشد.
قابل یادآوریست که بعد از انفاذ قانون مذکور این نخستین بار است که افرادی به جرم نقص آن محاکمه میشوند ”]
څارنوالها خواهان مجازات پنجسال زندان برای مرد متهم ( پدر دختر ) شده بودند
در ضمن دو مرد دیگر نیز به اتهام بدرفتاری و خشونت با دوست پسر این دختر مورد محاکمه قرار گرفته اند. یکی از این مردان که دوست پدردختر بود به سه سال زندان محکوم شده است و متهم دیگربرادر دختر بی‌گناه شناخته شده است
به نظر می‌رسد پدر به واسطه دوستش مردی را که با دخترش ارتباط داشته است مورد تهدید قرار داده بود. گفته شده است که دوست پسر این دختر مورد خشونت و در معرض آزار جنسی قرار گرفته است. دوست پدر این دختر که یکی از متهمانی بود که به سه سال زندان محکوم شده است، از بدرفتاری با این پسر فلم گرفته است
[در جلسه قبلی دادگاه که در ماه جون امسال در شهر مالمو در یک سالون امنیتی برگزار شده بود، این دختر و دوست پسرش به دلیل تهدیدات موجود نتوانستند در ان جلسه حضور یابند
وکیل محکوم گفته است که به فیصله دادگاه اعتراض نموده است.]
این قضیه اولین بار بمثابه ” ازدواج اجباری ” در محکمه سویدن مورد رسیدگی قرار میگیرد
بتاریخ 3 نومبر 2015 پدر ،‌دختر خود را به مرگ تهدید میکند . در عین روز پدر دختر با دوست ۳۳ ساله اش ، دوست دخترش ( پسر ) را می ربایند و برای چند ساعت در موتر شخصی به چهارطرف میبرند. سپس هردو نفر این پسر ربوده شده را به یک محل میبرند و بالایش تجاوز مینمایند . از این تجاوز جنسی فلمبرداری میگردد و از طرف دوست پدر دختر( مرد ۳۳ ساله )، این پسر  تهدید میګردد که در صورت ادامه روابط با دختر، فلم را روی شبکه های اجتماعی به انتشار خواهد رسانید
غرامت : دوست پدر دختر ( مرد ۳۳ ساله ) به سه سال محکوم شد . پدر دختر همچنان به پرداخت مبلغ یکصدهزار کرون به دخترش محکوم گردید. همزمان پدردختر با دوستش ( مرد ۳۳ ساله ) یکجا به پرداخت 120000 کرون غرامت به پسر ( دوست دختر ) محکوم گردیدند.برادر دختر که به اتهام آزار جنسی متهم بود از طرف محکمه ابتدائیه کاملا برائت حاصل نمود

در این محل بالای پسر (  دوست دختر) تجاوز جنسی صورت ګرفته است

در این محل پسر مجبور میګردد تا از بانکومات مبلغ ۷۰۰۰ کرون بیرون نماید وتسلیم پدردختر نماید. دونفر این پسر را مجبور ساخته اند

منبع سایت اکسپرسین
http://www.expressen.se/kvallsposten/pappa-far-fangelse-i-fyra-ar-for-tvangsgifte/

 

Lämna ett svar