انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

یوهانا مولر و محمد رجبی(پناهجوی افغان) مجرم به قتل شناخته شدند

محکمه ایتدائیه ویستمنلند ( Västmanslands tingsrätt) بعد از بیست روز روز چهار شنبه مورخ 28 جون 2017  ، یوهانا مولر(Johanna Möller )  چهل دوساله و محمد رجبی(  Mohammad Rajabi)  بیست ویک ساله (سارنوال به این باور است که  سن حقیقی او 25 سال باشد )را به ارتکاب قتل یورن مولر و تلاش بخاطر قتل مادر یوهانا مجرم دانست. گفتنی است که محمد رجبی پناهجوی افغانتبار  در ایران بزرگ شده و با لهجه ایرانی حرف میزند و به گفته خودش از سن پانزده سالگی از مواد مخدر در ایران استفاده میکرده است. او در جریان ارتکاب قتل نیز مواد مخدر استفاده کرده بود .

یوهانا مولر بتاریخ 7ـ 8  اگست  2015 آکی پاسیلا ( Aki Paasila)  شوهر خود را بقتل رساند و سپس او را در دریا غرق نمود. او قبل از قتل شوهر خود را در غیابش بیمه به مبلغ دونیم میلیون کرون نموده بود . وقتی خواست پول بیمه را تقاضا نماید ، یک کارمند بیمه که پولیس اسبق بود قتل را کشف نمود و از پولیس خواست تا دوسیه قتل شوهرش که توسط پولیس بسته شده بود دوباره مورد بررسی قرار دهد .

یوهانا مولر در همان سال مسکن برای پناهجویان زیر سن داشته ودر همان مسکن با محمد رجبی پناهجوی زیر سن روابط جنسی برقرار مینماید و سپس بعنوان دوست پسر همرایش زندگی میکرد و گویا میخواست با عروسی با این پناهجو زمینه اجازه اقامت در سویدن برایش مساعد سازد .

والدین یوهانا مولر که از پرداختن پول برای دختر  شان خسته شده بودند و میخواستند که خانه تابستانی خود را بفروش برسانند و دختر شانرا با نوشتن وصیت نامه محروم بسازند . آنها قبل از قتل  پلان شانرا برای دختر خود فاش ساخته بودند . یوهانا 42 ساله قبل از روز قتل ،  محمد رجبی دوست پسر خود را به خانه والدین می اورد و خانه تابستانی که در اربوگا موقعیت دارد برای محمد رجبی نشان میدهد . سپس یوهانا بتاریخ 3 اگست 2016 محمد رجبی را بخاطر قتل والدین خود به خانه تابستانی والدین خود در موتر شرکت خود میرساند و برایش دستکش و چاقو را میدهد تا والدینش را به قتل برساند و خودش در موتر بیرون خانه منتظر میماند و میگوید که لباس خود را تبدیل کند و دستکش بپوشد تا نشان انگشت اش باقی نماند . یوهانا وعده میدهد که بعد از قتل با محمد رجبی عروسی خواهد کرد تا به اساس ازدواج اجازه اقامت بگیرد . محمد رجبی به اساس هدایت یوهانا حوالی ساعت هشت شب داخل خانه شده وبعد از نیم ساعت انتظار ابتدا یورن ( Göran Moller) پدر یوهانا را در حالت خواب به چاقو بقتل میرساند وسپس مادرش را به ضرب قاچو میزند و این ضربات را در ظرف دو دقیقه انجام میدهد و سپس با لباس خون الود به موتر نزد یوهانا میرود و هردو آنجا را ترک میکنند .

مادر یوهانا بعد از چند ساعت به هوش می اید و حوالی ساعت 23.10 به پولیس زنگ میزند.

پولیس بعد از چند روز یوهانا و محمد رجبی راکه میخواستند به تایلند سفر نمایند  در میدان هوایی آرلندا گرفتار میکنند و بعد از چند روز و سپری نمودن تحقیقات آنها را آزاد میکند ولی آله شنوایی را در موتر ولوای سیاه یوهانا نصب میکند و در نتیجه گفتگو میان آنها در موتر قتل و تاکید یوهانا که رجبی باید اعتراف نکند و به بهانه نداستند زبان سویدنی خود را ناآگاه بیندازد . در ضبظ صدای گریه رجبی و خنده یوهانا شنیده میشود . سپس آنها بازهم قصد فرار از سویدن بطرف تایلند داشتند که در ناروی از طرف پولیس گرفتار شدند . گفتنی است که محمد رجبی صدای یوهانا را نیز ثبت کرده بود و کست آنرا برای دوست خود داده بود . بالاخره محمد رجبی به جرم خود اعتراف مینماید و از عمل خود اظهار پیشیمانی مینماید و در یک جلسه محکمه از مادر یوهانا معذرت میخواهد و تقاضا میکند که آن خانم او را ببخشد . مادر یوهانا میگوید درصورتی او را خواهد بخشید که او صادقانه اعتراف کند و تمام حقایق رابازگو نماید .

اما یوهانا مولر اعتراف نمیکند و خود را بیگناه معرفی میکند و در تحقیقات پولیس و در محکمه یازده رقم مختلف جریان حادثه را بیان مینماید . اما محکمه  اعترافات محمد رجبی را که با مدارک تخنیکی همخوانی دارد قبول مینماید و تاکید میکند که محمد رجبی انگیزه برای قتل والدین یوهانا نداشته و این یوهانا بوده که به دلایل و انگیزه  اقتصادی این قتل را برنامه ریزی کرده بود و از ینرو محکمه تمام اتهامات که سارنوال ( دادستان ) مطرح کرده بود تائید مینماید و هردو ( یوهانا مولر و محمد رجبی ) را به قتل یورن و تلاش برای قتل مادر یوهانا محکوم مینماید . محکمه فیصله میکند که هردو از لحاظ روانی معاینه روانی شوند تا اگر آشکار شود که آنها در جریان ارتکاب جرم مشکل روانی داشتند در آنصورت مطابق قانون جزای آنها تعیین شود.

در لینک های زیر فلم مستند و گزارش مفصل در زمینه را مشاهده نموده و بخوانید ( ن س ) :

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GV0J6/kanner-lattnad-over-att-johanna-doms
http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/rattens-beslut-om-arbogakvinnan/
 
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/johanna-m%C3%B6ller-42-f%C3%B6rklaras-skyldig-f%C3%B6r-mord-3922672

Lämna ett svar