انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

گزارش کنفراس پيرامون افغانستان در سفارت کانادا

اين کنفراس توسط ”کمیته سویدن برای افغانستان در همکاری با اروپا” در سفارت کانادا بتاریخ 10 نومبر سال 2010 برگزار شد.کنفرانس مذکور تحت عنوان ”افغانستان حقیقی را ملاقات کنید” به ساعت :15:00 در سفارت کشور کانادا واقع استهکلم آغاز گردید


در کنفرانس چهار تن از افغانان هر یک1. محمد الیاس دایی: ژورنالیست در ولایت هلمند2. داکتر عبدالبصیر قریشی: داکتر مسئول در ولایت لغمان.3
.داکتر تور خان شیرزاد: آمر کمیتهً صحی کشور ناروی در افغانستان. 4.هاشم شکور: ژورنالیست در افغانستان، کارمند نمایندگی خبر بین المللی در کابل.
اشخاص مذکور به کمک ”کمیته سویدن برای افغانستان با  همکاری اروپا” به کشور سویدن تشریف آورده بودند تا توانسته باشند وضعیت فعلی افغانستان را بصورت واقعی آن برای اشتراک کنندگان بیان نمایند

کنفرانس توسط سفیر کشور کانادا آغاز گرديد. در اول فلم مستندی را که در سال 2006 ثبت شده بود به دست نشر سپرده شد. فلم مذکور در رابطه به نشریات مجلهً کلید بود، و همچنان وضعیت و موقعیت خبرنگاران مجلهً کلید را نشان میداد. منظور عمومی فلم این بود که برای بینندگان نشان دهد که مردم افغانستان تا چه اندازه از شروع دولت جدید به خواندن مجلات شروع نموده اند، اما در آخر فلم با خبرنگاران طبقه اناث که مصاحبه می نمودند، آنها بسیار شکایت داشتند از اینکه آنها بصورت آزاد نمیتوانند از بقیه زنان مصاحبهً داشته باشند، آنها چندین بار مورد تهدید اشخاص ناشناس قرار گرفته اند تا نباید به وظیفهً ژورنالیستی خویش ادامه دهندبعد از خاتمهً فلم مذکور چهار تن افغانان که قبلأ اسامی شان ذکر گردید به جاهای خویش تشریف آورده و وضعیت افغانستان را چنین بیان نمودند

 محمد الیاس دایی فرمودند که نیرو های خارجی مشکلات زیادی را در ولایت هلمند بوجود آورده اند. آنها تعدادی زیادی مردم عام را در بمباران خویش کشته و یا زخمی نموده اند. با اتفاق افتادن چنین حوادث وی منحیث یک خبرنگار خواسته است تا خبر را به نشر برساند اما نه دولت و نه نیروهای خارجی چنین اجازه را برایش داده اند، در مقابل مورد تهدید طالبان قرار گرفته است تا موضوع را به نشر برساند، که این خودش برای وی مشکلاتی زیادی را ببار آورده است. وی اضافه نمود که مردم هلمند از نیروهای خارجی بسیار نفرت دارند، که حتا نیروی های خارجی نمی توانند به داخل دهات ولایت هلمند بروند، بخاطر همین بیشتر به نیروی هاي دولتی ضرورت است

 داکتر عبدالبصیر قریشی از کمبود داکتر، نرس و ادویه جات در ولایت لغمان شکایت کرد ، از اینکه وضعیت صحی بصورت عموم در آن ولایت خراب شده است اظهار نگرانی می نمود. به عقیدهً وی کم توجهی دولت و نا امنی دلایل مهم موضوع به شمار می رود. از اینکه داکتران طبقهً اناث در منطقه بسیار کم است باعث مشکلات زیادی برای زنان آن ولایت گردیده است

 هاشم شکور از رول مهم آزادی بیان در پیشرفت افغانستان صحبتهای نمود. وی به این عقیده بود که از سالهای گذشته تا حال آزادی بیان بصورت واضح مشاهده میگردد و حتا رو به پیشرفت و ترقی است. اما طالبان گاهگاهی مشکلاتی را بوجود میاورند که اکثر خبرنگاران از این خاطر مشوش هستند و به خاطر آرام نمیتوانند قلم به دست گرفته و جریانات روزانه را بطوریکه اتفاق میافتد به نشر برسانند، همین باعث میشود که مردم از حقایق به درستی با خبر نمیشوند 

 داکتر تور خان شیرزاد در مورد فساد اداری در بخش صحی اظهاراتی داشت. وی یاد آور شد که این فساد اداری باعث میشود که کسانیکه پولدار هستند بتوانند به کمک های صحی دسترسی پیدا کنند اما کسانیکه ”واسطه” و یا ”پول” ندارند به مشکلات بسزایی گرفتار هستند

آنها در آخر یاد آور شدند که موضوعاتی که در رسانه های امروز به نشر میرسد به درستی واقعیت های افغانستان را بیان نمی کنند. افغانستان به یک نیروی امنیتی دولتی، یک اقتصاد پایدار که توسط دولت و مردم افغانستان به پا ایستاد شود ضرورت دارد و این نیروهای خارجی که در افغانستان هستند هیچ نوع کمک قابل توجهی را انجام نداده اند. روزگار مردم روز بروز بدتر شده و فقر در کوچه و بازار شهرهای افغانستان غوغا برپا کرده است
در آخر اشخاص که در کنفرانس حضور داشتند سوالاتی کردند که آن چهار وطندار ما به سوالات آنها جواب داده و وضعیت افغانستان را از دیدگاه خود به صورت شفاف بیان نمودندامیدوار هستم تا ما افغانان دست به دست هم داده و وطن جنگ زدهً خویش را آباد سازیم، ورنه هیچگاه کشورهای خارجی به درد و رنج ما مرحمی نخواهند گذاشت

ویس ویسی
مسئول بخش انتگراسيون انجمن افغانها

 

Lämna ett svar