انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات وضعيت افغانستان

گزارش مساعدت افغان های مقیم سویدن به آسیب دیدگان کورونا در افغانستان

گزارش مساعدت افغان های مقیم سویدن به آسیب دیدگان ویروس کورونا در افغانستان

درکل مبلغ بیشتر از هفتاد هزار کرون از طرف افغانهای سویدن جمع شده بود و مبلغ  37460 هزارکرون  به بنیاد  خیریه مولانی بلخی در کابل ارسال شده است که گزارش ویدیویی آن قرار زیر پخش میگردد:

Lämna ett svar