انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

گزارش شش ماهه انجمن افغان ها در سویدن

 

جلسه سالانه انجمن بتاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ برگزار گردید. هییت رهبری با حضور اعضای انجمن به شکل دمکراتیک انتخاب شدند. اینک گزارش شش ماه کاری خویش را تقدیم شما میداریم تا شما خود قضاوت کنید که آیا ما وظیفه داوطلبانه که شما به دوش ما گذاشتید، بخوبی انجام داده ایم یا خیر. همزمان می خواهیم تا در همه ی امورات شفافیت در امورات کاری انجمن با اعضایش وجود داشته باشد.

 

اولین اقدام هییت منتخب رهبری جلسه هییت رهبری بود که بتاریخ ۲۲ نوامبر برگزار شد. در این جلسه از همه ی مسوولین تقاضا گردید تا برنامه شش ماه آینده خود را ترتیب نموده و بتاریخ ۹ دسمبر تقدیم رییس انجمن نمایند.

 

بتاریخ ۲۸ نومبر اولین دیدار از کمپ افغان های که تازه وارد کشور سویدن شده اند صورت گرفت که به ضروریات آنها گوش دادیم. از بین ایشان دو تن امیر جان امیری و نظر محمد نظری نماینده و عارف جان نیز منشی شان انتخاب گردید تا رابطه مستقیم با هییت رهبری انجمن داشته باشند.

 

بتاریخ ۹ دسمبر جلسه دومی هییت رهبری برگزار شد که در آن تمامی مسوولین بخش های انجمن تعیین شده و برنامه شش ماهه خویش را نیز معرفی کردند.

 

 

گزارش عمومی از رییس، معاون و منشی انجمن:

 

 • بعد از انتخابات انجمن افغان ها در سویدن، رییس اسبق انجمن از تحویل دهی اسناد ها و بقیه مواد که مربوط انجمن می شد ابا ورزیدند. انجمن هیچ یکی از این اسناد ها را تحویل ما ندادند و یا اینکه اصلا وجود نداشته است:
 • Medlemslista
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomiberättelse
 • Ekonomiplan
 • Årsmötets protokoll
 • Konstituerande protokoll styrelsemöte
 • Revisionsberättelse
 • رییس اسبق انجمن کود های وبسایت صفحه انجمن را نیز تحویل نداده و ادعا داشتند که وبسایت به پرشون نمبر ایشان وصل است و صفحه نیز به فیسبوک شخصی شان که در این صورت مواد شخصی او بوده و نیاز ندارد آنرا تحویل هییت رهبری نمایید.
 • برای حل معضلات انجمن، هییت رهبری،‌شورای انجمن را بتاریخ ۱۹ فبروری دایر نمودند که در آنجا روی مشکلات که در جلسه سالانه اتفاق افتاده بود و همچنان تحویل دهی اسناد های محرم انجمن صحبت صورت گرفت. نتیجه به این شد که انجمن باید اساسنامه خود را تغییر دهد تا مشکلات جلسه سالانه تکرار نشود. اما رییس اسبق انجمن دوباره از تحویل دهی کود ها ابا ورزیدند اما مهر انجمن را تحویل رییس انجمن کردند. در این جلسه قدردانی خاص از رییس اسبق انجمن صورت گرفت.
 • رییس انجمن اولین اقدامات لازمه را برای ایجاد اتحادیه بتاریخ ۱۰ فبروری آغاز کرد. صحبت های زیادی با انجمن های مختلف افغان ها در سویدن صورت گرفت، گروه نیز از نمایندگان انجمن ها ایجاد شد اما تا هنوز نتیجه ی خاصی گرفته نشده است اما امکان چنین همکاری در آینده نزدیک وجود دارد.
 • جلسات متداوم جهت معیاری ساختن انجمن در این مدت برگزار شده است. اسناد های که در بالا ذکر گردیده است همه ترتیب و تنظیم شدند.
 • رییس انجمن با  کمون یرفله قرار داد بستند تا تمام اعضای انجمن افغان ها از برنامه های شطرنج، رقص، موسیقی، کارخانگی زبان سویدنی و یادگیری کمپیوتر مستفید شوند.
 • انجمن با همکاری ارسموس و ضیا جان توانست دو تن از اعضای جوان انجمن را به کشور ترکیه برای یک هفته جهت تبادل اطلاعات بفرستد.
 • انجمن افغانها با همکاری Hemma i Sverige, IBN Rushd förbund ,Karlstadskommun توانست کورس گواهینامه رانندگی را بتاریخ ۳ جنوری ۲۰۲۲ بشکل رایگان دایر نمایید.
 • هییت رهبری جهت تغییر اساسنامه جلسه ی دایر نمودند که در آن کمیسیون خاص در مورد تعیین گردید. آنها را بتاریخ ۳ و ۱۰ مارچ در لوکال شیستا دعوت نموده و تغییرات لازمه را پیشنهاد کردند. جهت تصویب این تغییرات در اساسنامه نیاز به جلسه عمومی اعضای میباشد که در آنجا تغییرات پیشنهاد شده و با رای اعضای انجمن تصویب خواهد شد.
 • انجمن افغان ها با همکاری drömstort förening och jobbtorg unga stockholm در مورد ایجاد کار برای جوانان ۱۹ تا ۲۹ ساله فعالیت های لازمه را انجام دادند که تعداد زیادی افغان ها از این امکانات استفاده خوبی کردند.
 • انجمن افغان ها رابطه خوبی با شرکت های مختلف ایجاد کردند و با همکاری همین شرکت ها توانستند یک تعداد افغان ها را نیز به کار بگمارند.
 • انجمن افغان ها مدت پنج ماه تلاش نمود تا وبسایت و صفحه فیسبوک انجمن را از رییس اسبق تحویل بگیرد اما ایشان کاملا غیرقانونی و غیر اصولی ادعا کردند که این موادها مال شخصی ایشان است. انجمن مجبور شد تا وبسیات، صفحه فیسبوک، یوتیوب و انستاگرام جدید برای انجمن ایجاد نماید که برای همیشه مال انجمن بماند:
 • https://afghanskaforeningen.se/
 • https://www.facebook.com/
 • https://www.facebook.com/afghanskaforeningen.se
 • https://www.instagram.com/afs_foreningen/

 

 • اشتراک در جلسه سالانه سازمان پیکوم برای چهارمین بار بتاریخ ۱ جون الی ۳ جون….باید تکمیل شود
 • ایجاد سهولت برای جشن نوروز، کنسرت عیدی، تجلیل از روز جهانی زن در ۸ مارچ و تجلیل از روز مادر.
 • ارتباط مستقیم با نهاد پناهجویان دانمارک، بحث روی مهاجرین افغان در خطر. قرار است رییس انجمن افغان ها ویس عزت با منشی انجمن قسیم واحدی در کنفرانس که در این مورد در شهر آمستردام برگزار خواهد شد بتاریخ ۱۲ و ۱۳ جون اشتراک نمایند.
 • همکاری با اتحادیه ابن رشد IBN Rushd förbund، در برگزاری دوره های آموزشی برای …
 • اشتراک دو نماینده انجمن هر یک ( قسیم واحدی و عنایت عادل) در جلسه …برای
 • دیدار از أفغان های جدید وارد شده که مقیم اسپونگا هستند. معاون انجمن رابطه مستقیم با خانمها در اسپونگا بوده است.
 • برگزاری کورس آموزشی رقص اتن در کمون یرفلا که تا هنوز جریان دارد.

گزارش بخش مالی انجمن

 • بتاریخ ۵ دسامبر ملاقات خاص در مورد تقاضای پروژه های مالی برای انجمن صورت گرفت.
 • اسناد های لازمه جهت دریافت کمک مالی برای انجمن در کمون استکهلم و کمون یرفله فرستاده شد اما بخاطریکه اسناد های سال قبل تحویل داده نشده بود، آنها اسناد های ما را رد کردند و قرار شد تا اولا آنها تکمیل شود تا دوباره ما بتوانیم تقاضای کمک مالی نماییم.
 • دوباره بتاریخ ۲۰ می ۲۰۲۲ اسناد های انجمن برای تقاضای کمک های مالی به کمون یرفلا فرستاده شد اما نظر به اینکه اساسنامه انجمن معیاری نست، آنها جواب رد دادند.

گزارش بخش فرهنگی انجمن

 • برگزاری جشن نوروز
 • برگزاری جشن عید
 • ایجاد کورس های آنلاین برای زبان های ملی کشور

گزارش بخش ادغام انجمن

Integrationsavdelningens rapport 2022

3 april: samtal med Farah Saighani om Skatteverkets insatser för nyanlända, skatteregler, identitetskrav, ID-kort och annat viktigt för medlemmar.

14 april: samtal med Jalal Josefi om arbetsförmedlingens insatser för nyanlända

Inställt samtal med Mustafa Panjshiri

9 maj och 7 juni: Organisering av två utbildningstillfällen för styrelsen, revisorer och valberedningen om föreningskunskap genom studieförbundet Sensus Stockholm.

2 juni: Samtal med Fereshta Ziai om socialtjänstens uppdrag och roll kring barnomhändertagandet och barnens rättigheter

Kommande: 12 juni: samtal med Masoma och Omar (afghansk-somalisk par) om kulturell mångfald och integration.

19 juni: Samtal med biträdande jurist Navid Samadi och eventuellt Nila Azizi om integration, migrationsrätt, asylrätt och familjerätt

Övrigt:

Deltagit och hjälp till på föreningens samtliga utförda aktiviteter samt bidragit till stadgeändringar.

گزارش بخش امور مهاجرین انجمن

 • گفتگوی آنلاین با وکیل افغان در مورد شرایط مهاجرین در سویدن

گزارش بخش شورای زنان انجمن

 • برگزاری هشت مارچ روز جهان زن
 • برگزاری روز مادر
 • دیدار از افغان های مقیم اسپونگا به تاریخ ۱۲ فبروری.

گزارش بخش موسیقی انجمن

 • مسوولیت بخش موسیقی کنسرت جشن نوروزی.
 • مسوولیت بخش موسیقی کنسرت عیدی
 • مسوولیت بخش موسیقی کنسرت برای روز مادر

گزارش بخش ورزشی انجمن

 • دیدار از مهاجرین مقیم اسپونگا به تاریخ ۱۲ فبروری، برنامه ریزی برای ایجاد تیم فوتبال و والیبال جوانان.
 • ایجاد انجمن ورزشی افغانها در برومه به دلیل اینکه اگر یک انجمن بخواهد کمک مالی دریافت نمایید باید تمام معلومات لازمه در اساسنامه انجمن مربوطه وجود داشته باشد. این انجمن زیر شاخه ی انجمن افغان ها در سویدن قرار خواهد داشت.

 

 

Lämna ett svar