انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

گزارش جلسه ای شورای مشورتی مسجد افغانها واقع روگسوید

روز شنبه تاریخ 26 نومبر ساعت یک بعد از ظهر جلسه شورای مشورتی مسجد افغانها در داخل مسجد به ریاست آقای سید حسین اصغری معاون شورای رهبری مسجد دایر گردید تا در مورد آجندای از قبل تعیین شده که عمدتا مسایل مالی مسجد را دربر میگرفت صحبت گردد. اکثریت اعضای حاضر مشورتی در جلسه حضور داشتند.

در جلسه عمدتا روی تعیین یک معیار برای حق العضویت اعضای شورا و افراد عادی ایکه عضویت مسجد افغانها را کسب مینمایند بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در جریان جلسه آقایان نسیم سحر، انجنیر مجید، سید اکرم، ورور صاحب، ضیا جان، امین وجدان، عمر زرمل و نعیم امین روی طرح ها و پیشنهادات مختلف به تفصیل صحبت کردند و در نهایت روی موارد ذیل توافق صورت گرفت و بعد از رأی گیری با اکثریت آراء تصویب گردید

1ـ پرداخت حق العضویت باساس خانواده صورت گیرد.

 ـ هر فرد عضو مسجد بدون استثنا قایل شدن میان اعضای شورای مشورتی و اعضای عادی ماهانه مبلغ 50 کرون سویدنی در صندوق، حساب بانکی و یا کمیسیون مؤظف جمع آوری کمکها تحویل دهند. هر فرد مختار است اگر مطابق میل خودش پول بیشتر از حق العضویت برای کمک به مسجد پرداخت نماید با کمال میل پذیرفته میشود

 ـ در صورتیکه ضروری ترین پرداختی مسجد یعنی کرائیه ماهانه ای آن از طریق جمع آوری حق العضویت، اعانه و یا احیانا بیدراگ کمبود نماید اعضای شورای مشورتی متعهد اند که کمبودی بطور مساویانه تقسیم و هرکس سهم خود را پرداخت نماید

 ـ کمیسیون جلب کمکهای مالی برای مسجد متشکل از سه نفر عضو هریک آقایان حکیمی، جنرال غفار و نعیم امین تصویب گردید که افراد متمایل به کمکهای خیریه بتوانند با کمیسیون متذکره ارتباط برقرار نموده و کمک خود را در ایزای اخذ رسید رسمی ارائه نمایند.

 ـ ازینکه تمام بیست و هشت نفر اعضای شورای مشورتی نمیتوانند هرماه جلسه دایر کنند به شورای رهبری مصوب جلسه ای قبلی متشکل از رئیس، معاونین، مسئول مالی، منشی و اعضای کمیسیون نظارت و کنترول صلاحیت داده شد که در جلسات خود تصامیم لازم را اتخاذ نمایند و در صورت تصمیم گیری در مورد کدام مسئله حاد و مهم میتوانند جلسه شورای مشورتی را دعوت نمایند.

دعوت به همیاری:

برای اینکه مسجد افغانها رنگ و رونق بیشتر پیدا کند و از امکانات وسیع تر برای خدمات رسانی مجالس مذهبی بر خوردار گردد به کمک هموطنان خییر نیاز دارد به همین منظور کمیسیونی که در بالا ذکر گردید تشکیل شده و اعضای آن معرفی گردیده است. شماره تلفنهای اعضای کمیسیون قرار ذیل است.

آقای الحاج حبیب حکیمی 0700362164

آقای الحاج جنرال غفار 0737263989

آقای نعیم امین 0736468691

:آگاهی

به آگاهی هموطنان عزیز رسانیده میشود، مطالبی که از جانب شورای مشورتی مسجد افغانها از طریق سایت انجمن افغانها به نشر میرسد صرف جنبه ای همکاری داشته تا زمانیکه مسجد سایت مستقل انترنیتی بازنماید درآن موقع تمام مطالب مربوط به مسجد از طریق سایت خود مسجد به نشر خواهد رسید و انجمن افغانها هیچ مسئولیتی در قبال مسجد ندارد

ارسال کننده : هيئت مديره مسجد

Lämna ett svar