انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

گزارش از جريان ملاقات ميان نمايندگان انجمن افغانها و مسئوولين اداره

انجمن افغانها در سويدن هميشه تلاش داشته است که بهترين شرايطي براي پذيرش افغانها واعطاي حق پناهندگي به ايشان دراين کشور مهيا گردد . از جمله دراين اواخر فعاليتهاي پردامنه ء را بمنظور استفاده بهتر از امکاناتي که قانون مؤقت پناهندگي بميان مي آورد ، براه انداخته است . در همين راستا بروز چهارشنبه پانزدهم فبروري 2006 طي ملاقات مهمي که ميان مسؤولين اداره مهاجرت ( هر يک توربيون مودن معاون بخش مرشتا ستوکهولم به عنوان مسؤول وپيتر موکويست مسؤول بخش حقوقي از سولنا ) و کميسيون امور پناهندگي انجمن ( هر يک نسيم سحر معاون انجمن ، انور فرزام عضو کميسيون ، قاضي معصوم عضوکميسيون و استاد راز محمد عزيزي به نمايندگي از پناهجويان عضو کميسيون) صورت گرفت . درين ملاقات روي دشواريهائيکه افغانهاي پناهجو با آن مواجه اند ، صحبت و تبادل نظر بعمل آمد . اين ملاقات که در مقر دفتر مشورتي براي پناهندگان و پناهجويان رخ داد ، آمر وتمام اعضاي دفتر مشورتي در آن  اشتراک داشتند .
در آغاز ملاقات ، کارمندان ادارهء مهاجرت در بارهء قانون مؤقت پناهندگي و مشکلات خود شان در رابطه با اعطاي حق پناهندگي به افغانها صحبت کردند و خواهان همکاري انجمن افغانها بمنظور حل مشکلات شدند . آنان ياد آور گرديدند که دراين اواخر عدهء از خانواده هاي اولاددار افغان و همچنان عدهء از افراد مجرد که مدت طولاني در انتظار نشسته بودند ، حق اقامت و پناهندگي دريافت داشته اند .
بعدأ اعضاي کميسيون امور پناهندگان انجمن هر يک با تفصيل در مورد اوضاع افغانستان ، ضرورت اعطاي حق پناهندگي به افغانها ، حل مشکلات و پرابلمهاي افغانهاي پناهجو صحبت نموده و ازاينکه تاکنون ادارهء مهاجرت نتوانسته است کدام رهنمود و طرزالعمل دقيق براي بررسي دوسيه هاي افغانهاي پناهجو طبق قانون مؤقت ترتيب دهد ، انتقاد کردند و مشکلات و دشواري هاي نه تنها خانواده هاي طفل دار ، بلکه کساني را که در سويدن به تنهايي و دور از خانواده هاي خود زندگي ميکنند ، نيز مطرح ساختند .
در مقابل کارمندان ادارهء مهاجرت از دشواريهاي موجود در راه ارائه چنين رهنمودي ويا به اصطلاح ” فيصله رهنمودي ” در مورد افغانها يادآور شده و وعده دادند که با استفاده از مطالعات قبلي و همچنان توضيحات و مطالب مطروحه توسط اعضاي کميسيون امور پناهندگي انجمن هرچه زودتر چنين طرزالعمل ( ” فيصله رهنمودي ” ) ترتيب داده و مورد اجراء قرار دهند . آنان ابراز نظر کردند که طي اين ملاقات خوشبيني شان براي حل و فصل مثبت دشواري ها افزايش يافته است .
کارمندان ادارهء مهاجرت مسئله تثبيت هويت را بحيث يکي از دشواريهاي جدي در راه اعطاي حق پناهندگي به افغانها طبق قانون مؤقت وانمود ساختند . نمايندگان انجمن افغانها يادآور شدند که اين مسئله در ملاقاتهاي متعدد و گوناگون طي چند سال اخير مطرح شده و انجمن افغانها در مورد توضيحات مفصل کتبي و شفاهي ارائه داشته است . به مسؤولين ادارهء مهاجرت خاطر نشان گرديد که در حال حاضر ادارهء مذکور هيچگونه اسناد هويت افغاني را براي تثبيت هويت مدار اعتبار نمي داند و براي افغانها ناممکن است که هويت خود را طبق معيار هاي اروپايي ثابت سازند . ازينرو بهتر خواهد بود که از ارائه خواست تثبيت حتمي هويت بحيث شرط دريافت پناهندگي و اقامت در مورد افغانها صرف نظر شود . برعلاوه افزوده شد که انجمن افغانها حاضر است  هرگونه همکاري ممکن را در زمينه بعمل آورد تا تسهيلاتي براي افغانها فراهم گردد . مسؤولين ادارهء مهاجرت وعده دادند که پيشنهادات انجمن افغانها را مورد مطالعه دقيق قرار داده و در آيندهء نزديک در مورد تصميم مقتضي اتخاذ نمايند .
برعلاوه مسئله اعادهء حق کار به آنعده از افغانهاي که بنابر رد حق پناهندگي و اقامت شان از جانب کميته اتباع خارجي و دريافت فيصله اخراج از حق مؤقت کار نيز محروم شده اند ، از جانب نمايندگان انجمن مطرح گرديد . در زمينه يادآوري بعمل آمد که طي ملاقاتي در ماه فبروري سال 2005 ، مسؤولين ادارهء مهاجرت وعده داده بودند که موضوع را حل نموده وبه اين عده افغانها بطور استثنايي حق کار قايل شوند . ليکن تا هنوز برخورد سابق ادامه داشته و هر روز عدهء ديگري از افغانها بنابر دريافت پاسخ رد اقامت و فيصله اخراجي ، از حق کار محروم ميشوند . در حاليکه ادارهء مهاجرت ميداند که اخراج آنان بنابر شرايط نامساعد افغانستان ناممکن است . مسؤولين ادارهء مهاجرت اطمينان دادند که موضوع زير نظر ادارهء مهاجرت قرار داشته و در ظرف چند روز آينده حل خواهد شد و تصميم مثبتي در مورد اتخاذ خواهد گرديد تا اين گروه افغانها بتوانند حق کار داشته باشند .
دراخير نمايندگان انجمن ابراز اميد واري و تقاضاي مصرانه و مکرر کردند که با در نظر داشت اينکه زمان کوتاه باقي مانده در اجراي قانون مؤقت پناهندگي زودگذر است ، قضاياي افغانهاي پناهجو هرچه زودتر راه حل عادلانه و مثبت پيدا کنند .
 
                                    کميسيون امور پناهندگي انجمن افغانها در سويدن

Lämna ett svar