انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

جلسات سالانه انجمن

گزارش از تدوير مجمع عمومي سالانه انجمن افغانها در سويدن

بتاريخ 15 اپريل 2007 جلسه سالانه انجمن افغانها در سويدن در يکي از سالونهاي آ ب اف مرکزي شهر ستوکهولم تدوير يافت جلسه را محترم محمد امين وجدان منشي انجمن به ساعت 13.00 رسماٌ افتتاح نمود وايشان درآغازاز تعداد حاضرين جلسه يادآوري نموده واز پوره بودن نصاب جلسه سخن گفت . سپس پيشنهاد نمود تا غرض پيشبرد کارجلسه ، هيئت رئيسه جلسه به تعداد سه نفر انتخاب گردد . منشي انجمن  هيئت رئيسه به ترکيب ذيل را پيشنهاد نموده که به اتفاق آرا مورد تائيد قرار گرفت   1 ــ محترم انور فرزام به صفت رئيس هيئت رئيسه 2 ـ محترم استاد رحمت اله حسن به صفت  معاون هيئت رئيسه 3 ـ محترم دکتور دشتي به صفت سکرتر تحرير متعاقباٌ هيئت رئيسه به کار خود مطابق اجنداي قبلاٌ اعلام شده جلسه ( اجنداي جلسه ...اينجا را کليک کنيد ) آغاز نموده و در ابتدا از محترمه فريده زيرک خواهش گرديد تا گزارش کار يکساله انجمن را ارايه نمايد . گزارش ضميمه ميباشد ( ……) . سپس محترم محمدرسول پژمان گزارش کار کميسيون کنترول و بررسي انجمن را قرائت نموددر ختم گزارشات ، بحث پيرامون آن آغاز گرديد . محترم سيد عبدالرووف غوربندي کار هيئت اجرائيه را کاملاٌ مثبت ارزيابي نموده و ازفعاليتها و زحمتکشي مسوولين انجمن قدرداني وسپاسگذاري نمود و گفت که اينها اوقات فراغت زندگي شخصي شانرا وقف فعاليتهاي اجتماعي وبشرخواهانه براي هموطنان خود ميسازند . ايشان براي هيئت رهبري انجمن آرزوي موفقيت و حوصله مندي در کار در سال بعدي گرديد . محترم عزيز گوارا ضمن تائيد از گزارش هيئت اجرائيه خاطر نشان ساخت که در گزارش تمام فعاليتهاي انجمن انعکاس نيافته است . ضمناٌ در جريان بحثها پيشنهادات ارائه شد تا در زمينه اخذ کمکهاي مالي از ادارات ذيربط سويدني تلاشهاي بيشتر صورت گيرد . در مورد پيشهاد ايجاد صندوق کمک براي افغانستان توسط محترم حريف معروف بحثهاي فراوان صورت گرفت و بلاخره اين پيشنهاد مورد رأي گيري قرار گرفت و به اکثريت آرا ( 90 فيصد ) مورد تائيد قرار گرفت و هيئت اجرائيه انجمن به عملي ساختن آن موظف گرديد . همچنان در مورد دادن امتياز( تخفيف ) براي اعضاي انجمن در خريد تکتهاي کنسرت  توسط محترم انجينر عزيزالدين عزيز نيز بحثهاي زياد انجام يافت و اين پيشنهاد نيز مورد رأي گيري قرار گرفت و نزديک به اتفاق آرا به تصويب رسيد . برعلاوه سوالات و انتقادات وجود داشت که در اجنداي بعدي به آن پاسخ داده شد . سپس اعضاي هيئت اجرائيه  هر يک محترم نسيم سحر( معاون انجمن) ،محترم  دکتور اسد زيرک ( مسوول ارتباط خارجي )، محترم عزيزالدين عزيز( مسوول مالي )  ، محترم راز محمد عزيزي ( مسوول بخش پناهندگي ) و محترم مسعود ميرباز ( مسوول امور جوانان وورزش )  بطور مفصل  به پرسشها و انتقادات حاضرين جلسه پاسخ دادند . در پايان بحث مصوبه جلسه مبني بر تائيد گزارش کار هيئت اجرائيه و عدم مسووليت هيئت اجرائيه انجمن صادر گرديد . مطابق اجندا مدت 30 دقيقه براي صرف غذا اعلام گرديد . گفتني است که غذاي سرد توسط محترم غني ميرباز تهيه و برعلاوه ميوه تازه ، نوشابه ، چاي و قهوه توسط انجمن تهيه و تمام حاضرين جلسه به صرف آن دعوت گرديدند در بخش تغييرات و تعديلات در اساسنامه ، بحث هاي فراوان صورت گرفت که بعد از مباحثات طولاني  برعلاوه طرح پيشنهادي شامل اجندا ، دو پيشنهاد ديگر مطرح گرديد و آن اينکه اين تغييرات و تعديلات پيش از وقت است و طرح سوم اينکه يک کميسيون موظف گردد تا در زمينه طرح را براي مجمع عمومي سال آينده پيشکش نمايد . در پايان مباحثات هر سه طرح مورد رأي گيري قرار گرفت که طرح اولي مبني بر تغييرات و تعديلات در اساسنامه  به اکثريت آرا ( 80 در صد ) مورد تصويب قرار گرفت . طرح تصويب شده  ماده بيست ودوم ــ  عضويت در انجمن افغانها داوطلبانه بوده وتمام شخصيت‌هاي حقيقی (هرفرد افغان  ساکن سويدن که به سن 18 سالگي رسيده باشد) و حقوقی (تشکل‌هاي) افغاني ( نهاد هاي افغاني راجسترشده در سويدن  )  که مفاد اين اساسنامه را بپذيرند، می توانند به عضويت انجمن افغانها در سويدن پذيرفته شوند .طور ذيل تغيير يابد: (اختياري است  عضويت در انجمن انفرادي و ماده بيست وچهارم  عضويت در انجمن داوطلبانه واختياري است .  ـ تزئيد يک تبصره در ماده شانزدهم :تبصره : نمايندگان نهاد ها و تشکلات ديگر افغاني که عضويت انجمن افغانها در سويدن را کسب مينمايند ، ميتوانند در هيئت اجرائيه ( هيئت مديره ) انجمن افغانها در سويدن عضويت داشته باشند همچنان پيشنهاد کاهش ميزان  حق العضويت اعضاء از 200 کرون به 120 کرون  وحق العضويت خانوادگي از300 کرون به 180 کرون به اتفاق آرا مورد تائيد قرار گرفت . در بخش ديگر اجندا، نمايندگان  کميسيون تدارک انتخابات صحبت نموده و پيشنهاد نمودند تا اعضاي هيئت اجرائيه انجمن به کار خود براي يکسال ديگر هم ادامه دهند که پيشنهاد متذکره به اکثريت آرا ( 95 در صد ) تائيد گرديددرترکيب کميسيون کنترول و بررسي دو عضو جديد افزوده شدند . اين دو عضو آقايون محترم هر يک  محمد آصف و محترم احمدزي ميباشند .فيصله بعمل آمد تا اعضاي کميسيون تدارک انتخابات نيز براي يکسال ديگر به کار شان ادامه دهند . در مورد کميسيون کنترول و بررسي و کميسيون تدارک انتخابات فيصله بعمل آمد تا اين کميسيون ها در اولين جلسات خويش مسوولين خود را انتخاب نمايند در پايان کار جلسه ، محترمه فريده زيرک از اعتماد حاضرين جلسه و همکاري بيدريغ اعضاي هيئت اجرائيه ابراز امتنان نمود ويک يک  شاخچه  گل را به زنان حاضر در جلسه ،  اعضاي هيئت اجرائيه و رئيس هيئت رئيسه بخاطر پيشبرد بسيار عالي جلسه  اهدا نمود . به نمايندگي از هيئت اجرائيه ، محترم نسيم سحر معاون انجمن از رهبري موثر و درست محترمه فريده زيرک قدرداني نموده واز نقش شان دربهبود ترکيب کيفي انجمن قدرداني نموده و دسته گل به ايشان اهدا کرد . جلسه حوالي ساعت چهار بعداز ظهر در فضاي صميميت و وحدت پايان يافت گرداننده سايت

Lämna ett svar