انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

کندی در پیشرفت نظام پناهندگی اتحادیه اروپا

تلاش های اتحادیه اروپا برای ایجاد یک نظام مشترک پناهنده پذیری به کندی پیش می رود. این نظام قراراست ازسال ۲۰۱۲ در تمام کشورهای این اتحادیه به اجرادرآید، اما مذاکرات پیرامون آن هنوز به نتیجه ای نرسیده است


EU-kommissionär Cecilia Malmström. Foto: Scanpix

صدای سسیلیا مالمستروم

  سسیلیا مالمستروم، مسئول امورمهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اتحادیه اروپا، وضعیت پیش آمده را دشوار توصیف می کند. او به وجود اختلاف نظرهایی میان برخی از کشورهای عضو اشاره می کند و می گوید که وضعیت می تواند دشوارتر شود. بااین حال او باتوجه به خواستی که برای پیشبرد این مسئله وجوددارد، اظهارامیدواری می کند که مذاکرات دراین مورد تا پاییزبه نتیجه برسد.

یکی از دشوارترین مسائل درمذاکرات، دورشدن از مبناهای تعیین شده درمورد درخواست پناهندگی دراولین کشور دراتحادیه اروپا ست که پناهجو به آن واردمی شود.
 Tobias Billström Foto: Patrick Sörquist/Scanpix  توبیاس بیلستروم، وزیرامورمهاجرت دراین مورد می گوید که دشواری دراین است که بتوان دکمه ی توقف را برای بازگرداندن پناهنده ای از کشوری دراتحادیه به کشوراولی که به آن واردشده و باید در آنجا به درخواستش رسیدگی شود، فشارداد. او می گوید که دررابطه با این موضوع و کشورهایی مانند یونان و مالت، مذاکراتی درسوئد انجام شده است

Tobias Billström  Foto: Patrick Sörquist/Scanpix

صدای توبیاس بیلستروم

 بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا خواستار بازگرداندن پناهجویان خود به کشورهای دیگرهستند، اما سوئد می خواهد دیواری بلند دربرابراین گونه موقعیت ها ایجادکند.
به گفته ی وزیرامورمهاجرت، توبیاس بیلستروم تنها باید درشرایط واقعا ضروری چنین امری روی دهد. او می گوید که درشرایط کنونی تعداد زیادی پناهجو درمدت زمانی محدود به یک کشوروارد می شوند. او به این امر نیز اشاره می کند که پرسش اصلی درمورد چگونگی کارکرد این سیستم و متناسب شدن آن با نیازها و خواسته های کشورهای عضو، درصورت تصویب طرح، کماکان بی پاسخ مانده است

صدای توبیاس بیلستروم

محمدعقیلی

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar