انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

کمتر پناهنده عراقی ، بیش تر سومالی ها و افغانها

ورود پناهجويان عراقي در سال 2009 به سويدن کاهش گرديده ، اما به تعداد پناهجويان سومالي و افغانها افزايش يافته است. اکنون پناهجويان سومالي در سال 2009 بزرگترين رقم را در سويدن تشکيل ميدهند

مطابق ارقام اداره مهاجرت سويدن ، در سال گذشته ( 2009 ) به تعداد 5558 نفر اتباع سومالي درخواست پناهندگي در سويدن نمودند که اين افزايش 75 درصد را در مقايسه با سال 2008 نشان ميدهد. وضعيت افغانستان در سال گذشته وخيم گرديد که در نتيجه ورود پناهجويان افغان به سويدن در سال 2009 دوچند شده وبه 1694 نفر رسيد

دو سال قبل به تعداد زيادي از پناهجويان عراقي در کمون سودر تيليا در جنوب ستوکهولم  سويدن پناهنده شدند که  شمار آنها بيشتر ازپناهجويان عراقي در امريکادر همان سال بود ، اما ازاينکه تعداد کم آنها ( 27 در صد ) اجازه اقامت دريافت نمودند ، در سال 2009 ورود پناهجويان عراقي به سويدن کاهش يافت وبه 2297 نفر رسيد که کاهش 67 در صد نسبت به سال 2008را نشان ميدهد. از سوي ديگر، فريدريک بي ير از اداره مهاجرت ميگويد که اکنون دريافت اقامت در سويدن براي اقليت ها و مسيحان عراقي ساده تر شده است 

ورود اطفال تنها( بدون والدين) به سويدن در سال 2009 به سطح  ريکورد جديد رسيد و2250 طفل تنها تقاضاي پناهندگي در سويدن نمودند. فريدريک بي ير از اداره مهاجرت ميگويد که بيشترين آنها از کشور هاي سومالي و افغانستان اند
اما درورود تعداد کل پناهجويان به سويدن تغييرات قابل ملاحظه مشاهده نشده است . در سال 2009 به تعداد 24194 نفر در سويدن تقاضاي پناهندگي داده که 159 نفر نظر به يکسال قبل ( 2008 )کمتر ميباشند. در سال گذشته صرف سوم حصه آن اجازه اقامت در سويدن دريافت کرده اند

ن.س

Lämna ett svar