انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

کابل بمثابه الترناتیف مهاجرت داخلی کمافی السابق باقی میماند

اداره مهاجرت سویدن در روشنایی مشی جدید کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین (UNHCR) ”پیرامون وضعیت امنیتی            ( افغانستان)  بشمول کابل” اظهار نظرحقوقی جدید را نشر نموده است. اداره مهاجرت سویدن میگوید آنطوریکه قبلا هم اشاره نموده بود که خشونت و وضعیت انسانی درکابل چنان گسترده و خطرناک نیست که تغییرات درموضعگیری حقوقی فعلی (rättsliga ställningstagandet) را توجیه نماید.

بنابر ارزیابی اداره مهاجرت  هنوز هم برای برخی از گروه ها امکان مهاجرت داخلی به شهر کابل موجود میباشد.  مهاجرت داخلی بدین معنی است که امکان جستجوی محافظت برای یک شخض در مکان دیگری در کشور غیر از مکان که قبلا او در آنجا سکونت داشت.  الترناتیف مهاجرت داخلی برای فردیکه نیاز به محافظت دارد در قدم اول به محل امن تردر یک نقطه دیگر کشورخود اشاره مینماید.  

این اظهار نظر حقوقی جدید (اداره مهاجرت سویدن ) در روشنایی ارزیابی اداره پناهندگی اروپایی     (EASO) که بتاریخ اول جون 2018 نشر شد، ترتیب داده شده است وحمایت خود را در ارزیابی آن اداره دریافت می نماید. برطبق ارزیابی اداره پناهندگی اروپایی (EASO) خشونت در کابل به پیمانه نمیباشد که یک شخص غیرنظامی صرفاَ به دلیل زندگی نمودن در کابل با خطر واقعی مرگ و یا مجروح شدن روبرو باشد.  آن اداره همچنان بیان مینماید که امکان دارد الترناتیف مهاجرت داخلی در کابل برای بعضی از گروپ های خاص مناسب باشد.

اداره مهاجرت معتقد است که بطورعمومی هیچگونه موانع برای اخراج و دیپورتی به کابل ویا از طریق کابل ( به مناطق دیگر افغانستان ) وجود ندارد.  

با آنهم   باید همیشه ارزیابی انفرادی  صورت بگیرد در صورتیکه الترناتیف مهاجرت داخلی در دوسیه موجود باشد. این بدین معنی است که باید شرایط فرد مدنظر گرفته شود.

اداره مهاجرت کشور فنلند براساس نشر گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین (UNHCR) تمام اخراج ها را به افغانستان موقتا متوقف ساخت . کشور فنلند بعد از تحلیل گزارش توقف اخراج همگانی را فسخ نمود.این تصمیم توسط اطلاعیه بتاریخ 12 سپتمبر ( 2018) نشر گردید.

اداره مهاجرت  معتقد است که وضعیت در بسیاری از موارد در افغانستان و کابل بسیار جدی است. بآنهم ،  نتیجه گیری اداره مهاجرت این است که وضعیت به گونه ای تغییر نکرده است که موضعگیری حقوقی کنونی (rättsliga ställningstagandet ) تغییر کند. اداره مهاجرت  به طور پیوسته و با دقت انکشافات وضعیت امنیتی در کشور را دنبال مینماید.

ترجمه از ن س

منبع:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-17-Ingen-andrad-bedomning-av-Kabul-som-internflyktsalternativ.html

متن کامل اظهار نظر حقوقی اداره مهاجرت را در لینک زیر بخوانید:

SR3418

Lämna ett svar