انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande امورپناهندگي قوانين ومقررات جديد

پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت به تأخیر افتاده است

پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت به تأخیر افتاده است.

طبق خبر تی تی (TT ) به اطلاع  پارلمان سویدن رسانیده  شده است كه پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت دیرتر از زمان برنامه ریزی شده در 8 اپریل  به پارلمان ارسال خواهد شد، اما زمان دقیق آن هنوز اعلام نشده است.  این باعث افزایش فشار زمان در پارلمان سویدن (riksdagen) می شود.

حزب مودراتها (M)  حکومت را به خاطر رفتار غیرجدی در برابر یک  قانون سنگین و مهم مورد انتقاد قرار میدهد.

در لیست لوایحی (propositionen) که حکومت باید در بهارامسال به پارلمان  ارائه دهد ، آمده است که لایحه پیشنهادی (propositionen) ”سیاست مهاجرت پایدار بلند مدت” در 8 اپریل ارائه میگردد.اما طبق خبر تی تی (TT ) به اطلاع  پارلمان سویدن رسانیده  شده است كه پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت دیرتر از زمان برنامه ریزی شده در 8 اپریل  به پارلمان ارسال خواهد شد، اما زمان دقیق آن هنوز اعلام نشده است.  

ماریا مالمر استینرگارد(Maria Malmer Stenergard) از حزب مودراتها(M) و رئیس کمیته بیمه های اجتماعی پارلمان میگوید که  آخرین چیزی که من شنیده ام این است که درجریان ماه اپریل این پیشنهاد به پارلمان خواهد آمد.

با این حال ، مورگان یوهانسون (Morgan Johansson ) وزیرعدلیه و مهاجرت آنچه را كه قبل از این لایحه (propositionen)، ارجاع  پیشنهادات(remiss med förslagen)  به شورای امور قوانین (Lagrådet ) است هنوز برای بررسی ارسال نكرده است.

فراخواندن وزیر عدلیه و مهاجرت به پارلمان سویدن:

ماریا مالمر تأکید می کند که با گذشت هر روز ، زمان کمتری برای رسیدگی به شیوه جدی روی  طرح قانون پیشنهادی از جانب حکومت  در پارلمان وجودخواهد داشت.

حزب مودراتها (M) پس از جشن پاک (påsk )  از مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت می خواهد که به کمیته [بیمه های اجتماعی پارلمان] بیاید و درباره آنچه اتفاق می افتد توضیح دهد.

پیشنهادات  موجود در این لایحه(propositionen)  جایگزین قانون مهاجرت موقت فعلی خواهد شد که از زمان بحران پناهندگان که تا حال نافذ میباشد. قانون جدید از 21 جولای قوت اجرایی پیدا خواهد نمود  و پارلمان باید تصمیم خود را  قبل از نیمه تابستان (midsommar) اتخاذ نماید.

پیشنهادات در مرحله نهایی:

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت در یک تبصره تحریری  نوشت: ”من مایلم به کمیته [بیمه های اجتماعی پارلمان] بیایم ، اما کار بر روی این پیشنهاد ادامه دارد و در مراحل نهایی قرار دارد.”

اما او زمانی را برای ارائه به شورای امور قوانین (lagrådsremissen) و یا لایحه (propositionen ) مشخص نمیکند.

دو حزب حاکم ، سوسیال دموکرات ها(S) و حزب محیط زیست(MP) ادعا می کنند که برای برگردان پیشنهادات کمیته مهاجرت به قانون باید کار زیادی انجام شود. این کمیته یک سال کار کرد و پیشنهادهای خود را در خزان سال گذشته ارائه داد.

این کمیته[کمیته  مهاجرت پارلمانی ] شامل همه احزاب پارلمانی بود ، اما آنها نتوانستند در مورد  یک پیشنهاد مشترک  در مورد سیاست مهاجرتی به توافق برسند. این شکاف حتی حکومت را تقسیم کرد و حزب سوسیال دموکراتها (S) یگانه حزبی بود که از تمام بخش های پیشنهادات حمایت کرد در حالی که حزب محیط زیست(MP) ( شریک در حکومت) تنها پشت برخی ازاین پیشنهادات (دوتا) ایستاده شد.

حکومت ارسال پیشنهادات  کمیته برای مشاوره (remiss) را بمراجع ذیربط به تأخیر انداخت تا زمانی که حزب سوسیال دموکراتها (S ) و حزب محیط زیست (MP) در مورد پیشنهادهای اضافی و تکمیلی مذاکره کردند و این یکی از شروط حزب محیط زیست (MP) بود . یکی از این شروط    آسان سازی دریافت اجازه اقامت به دلایل بشردوستانه ( انسانی) نظر به آنچه کمیته پیشنهاد کرده بود وآن زمانی که مقررات نافذ درخواست پناهندگی را منظور نمیکند را در برمیگرفت.

– ماریا مالمر میگوید که سوسیال دموکرات ها برای مذاکره با حزب محیط زیست  نشستند و محصولی را جایگزین این پیشنهادات کمیته کردند  که این مسئله را بیش از پیش پیچیده تر ساختند.  به عقیده او  این تنها نشان دهنده  کمبودی کامل در رهبری است.

عمیقا غیر جدی

وی دلیل دیگری برای تاخیر در پیشنهادات  نمیتواند ببیند و غیر از اینكه سوسیال دموکراتها (S) و حزب محیط زیست (MP) هنوز توافق نكرده اند .  از دیدگاه  او بیم آن میرود که پیشنهادهایی که آنها مطرح کنند در مقایسه با پیشنهادهای کمیته سخاوتمندتر باشد.

ماریا مالمر معتقد است که این عمیقا غیر جدی  است که با یکی از مهمترین قوانین این دوره حکومت به این شیوه رفتار صورت گیرد.

بر طبق  پیشنهاد کمیته [ کمیته پارلمانی ] این قانون  سخت تر از قانون پیش از بحران پناهندگان (flyktingkrisen ) خواهد بود. اکثریت احزاب پارلمانی توافق نمودند که بطور مثال  اجازه اقامت موقت و نه اقامت  دائمی به یک قاعده کلی( قانون) تبدیل گردد.

فکت ها در مورد پیشنهادات کمیته مهاجرت :

کسانی که تحت حمایت قرار می گیرند باید به عنوان یک قاعده کلی اجازه اقامت موقت را دریافت کنند.

فقط پناهندگان سهمیه ای در اولین تصمیم اجازه اقامت دائم (PUT ) دریافت می کنند.

کسانی که به عنوان پناهنده تحت حمایت قرار می گیرند( پناهندگی سیاسی میگیرند)  باید به مدت سه سال اجازه اقامت دریافت کنند.

می تواند دو سال تمدید شود.

در صورت برآورده شدن برخی شروط خاص ، اجازه اقامت دایمی (PUT) می تواند بعد از سه سال زودتر اعطا شود.

 افرادی که نیاز به حمایت دارند ویا پناهندگی درجه دوم  (Alternativt skyddsbehövande) دریافت میکنند ، باید به مدت 13 ماه اجازه اقامت دریافت کنند.

می تواند دو سال تمدید شود.

در صورت برآورده شدن برخی شروط خاص ، اجازه اقامت دایمی (PUT ) می تواند بعد از سه سال و یک ماه زودتر اعطا شود.

شروط رفتارـ معیشت ( امرار معاش و یا اعاشه و اباطه) ـ  زبان و اطلاعات د رمورد جامعه  باید برای  صدور اجازه اقامت دایمی (PUT) تعیین شود.

باید موارد استثنا در مورد الزامات و شروط وجود داشته باشد.

پناهندگان (Flyktingar)  و افرادی که نیاز به حمایت (alternativt skyddsbehövande)  دارند حق پیوستن به خانواده را دارند.

معافیت از شروط معیشیت ( اعاشه واباطه )  در صورتی انجام می شود که تقاضا ظرف سه ماه پس از اعطای اجازه اقامت ( سیاسی و یا الترناتیف )  ارائه شود.

اخذ اجازه اقامت به دلیل شرایط بسیار دردناک (synnerligen ömmande omständigheter) امکان پذیر است. متعاقباً حکومت  اقدامات تکمیل شده ای را انجام داده و دلایل ویژه ای برای این امر کافی دانسته  و بدین معنی که شروط کمتری گذاشته شود.

منبع: کمیته مهاجرت

ترجمه از نسیم سحر

منبع : روز نامه افتون بلادت

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QmzBnV/migrationsforslag-forsenas–m-missnojt

Lämna ett svar