انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي درمورد پناهجويان افغان

‍‍پیشنهاد جامعه مدنی سویدن وسایر جوانب ذیدخل نقش مهمی در توقف اخراجی ها به افغاستان ایفانمود

امروز ۱۸ جولای ۲۰۲۱جلسه مجازی دیاسپورای سویدن با وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حوالی ساعت یازده قبل از ظهر تدویر یافت که در آن برخی نمایندگان نهاد های فرهنگی و اجتماعی افغانها در سویدن و نمایندگان وزارت امور مهاجرین افغانستان ، معاونیت اول ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان اشتراک داشتند .  

اجندای جلسه ایجاد میکانیزم میان دیاسپورا و دولت افغانستان را تشکیل میداد که در آن پیشنهادات سازنده از طرف نهاد های اجتماعی و فرهنگی افغانها در سویدن ارایه گردید. 

آقای نادر شفق رييس اداره دیاسپورا در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  افغانستان که گردانندګی جلسه رانیز  بعهده داشت تذکر داد که این اداره یک پل میان دیاس‍پورا و دولت افغانستان میباشد. آقای حشمت اله الخانی از معاونیت اول ریاست جمهوری ،  آقای داود مجید سرمشاور آن ریاست و آقای حمیم از وزارت خارجه صحبت کردند. 

در جریات گفتګو يادآوری گردید که روابط میان دیاسپورا و دولت افغانستان نباید یکطرفه باشد .دراین رابطه  آقای نادر شفق متذکر شد که کاملا درست است و خاطر نشان ساخت که چندی قبل به ابتکار انجمن افغانها در سویدن یک جلسه دیجیتالی برخی نمایندگان جامعه مدنی سویدن با وزارت امور مهاجرین افغانستان گرفته شد که آنهاخواستار یافتن راه حل برای توقف بازگشت اجباری مهاجران افغان از سویدن شدند.این پیشنهاد جامعه مدنی سویدن در پهلوی تلاشهای سایر جوانب ذی دخل در حکومت افغانستان و بیرون از آن، نقش اساسی  را درتصمیمگیری  آن وزارت بخاطر متوقف ساختن اخراجی ها از اروپا به افغانستان ایفا نمود. 

گفتنی است که ابتکار آن جلسه دیجیتالی را مسوول امور پناهندگی انجمن افغانها در سویدن بعهده داشت که گزارش آن قبلا از طریق سایت و فیسبوک افغانهای سویدن منتشر شده است.

در جلسه همچنان تصامیم زیر گرفته شد: یک بخش دیاسپورا در سفارتها ایجاد گردد که این وظیفه وزارت خارجه میباشد واین پیشنهاد به آن وزارت ارجاع خواهدشد.یک کمیته کاری دیاسپورابخاطر ایجاد میکانیزم و پلاتفورم ایجاد شود و پیشنهادات مشخص مطرح گردد. یک فیسبوک توسط آقای عنایت عادل ایجاد شود. برعلاوه آقای حشمت الخانی متذکر شد که در جنب معاونیت اول یک داتا بیس ( بانک اطلاعات) پیرامون دیاسپورا در هماهنگی با وزارت امور مهاجرین ایجاد گردیده و یک هفته بعد این داتا بیس آنلاین خواهد شد.

  قابل یاد دهانی است که د رجلسه هفته قبلی  اهداف و پالیسی دولت در مورد دياسپورا از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری مطرح گردیده بود. د رختم جلسه فیصله شد که  جلسه بعدی به روز یکشنبه اینده در همین ساعت تدویر یابد.

Idag hade vi haft ett uppföljande möte med Afghan Ministry of migration and repatriation. I mötet berättade Nader Shafaq, inom ministeriet ansvarig för den afghanska diasporan runt om i världen, att det digitala mötet som tidigare i år initierades av afghanska föreningen mellan civilrättsliga organisationer i Sverige och ministeriet resulterade i förslag som regeringen beaktade i sitt beslut att stoppa utvisningarna till Afghanistan från Sverige. En sammanfattning av förslag som diskuterats på mötet hade skickats till regeringen varpå den även blev beslutsstöd i regeringens slutgiltiga bedömningen om att stoppa utvisningarna. Afghanska föreningen vill tacka alla som har engagerat sig i frågorna och som vi kan se har det renderat resultat som har haft en direkt påverkan i många människors liv. Tack så mycket och bra jobbat!

Lämna ett svar