انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

پیشنهاد از میان برداشتن مقررات دوساله

مقررات دوساله در مورد افرادی که از طریق ازدواج به سویدن می آیند را باید از میان برد. این امر در گزارشی موسوم به واردات همسر  به نیامکو سابونی  وزیر تساوی اجتماعی ارائه شد. طبق مقررات دوساله افرادی که از طریق ازدواج به سویدن مهاجرت می کنند در صورت جدایی از همسر خود در دوسال اول اقامت، باید این کشور را ترک کنند. از آنجایی که این غالبا زنان هستند که از طریق ازدواج به سویدن می آیند، این مقررات بیشتر شامل حال زنان می شود. بدین طریق که زنانی که در طی این دوسال از طرف همسر خود مورد خشونت قرار می گیرند غالبا از ترس از دست دادن اجازه اقامت خود در سوئد، از این امر شکایت نمی کنند.
شماری از مردم چنین قانونی را غیرانسانی و به زیان این گونه زنان می دانند، درحالی که برخی نیز معتقدند که این زنان برای خروج ازکشورخود و آمدن به سوئد به همسری مردان درمی آیند و تعیین زمانی دوساله برای گرفتن اقامت دائم برای آنها درست است

منبع : سایت پژواک

معلومات بیشتر در سایت رادیوی سویدن را در لینک های زیر مطالعه کنید

Våld och isolering drabbar fler importfruar

Sabuni om fruimport: ”Tvåårsregeln är otidsenlig”

Lämna ett svar