انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

پیام گرامیداشت انجمن افغانها بمناسبت ماه مبارک رمضان

متن وتلاوت قرآن کريم با ترجمه هاي دري ، پشتو و انگليسي 

با گذشت یکسال قمری دوباره به استقبال ماه خودباوری و به خود نگری، ماه فیض و رحمت و عباد ت و سخاوت میرویم و دراین ماه با تحمل گرسنگی و تشنگی با احساس کسانیکه تنگدست اند و توانایی خرید غذای کافی را ندارند شریک میشویم و از جانبی با بازنگری عملکردهای خویش و رجوع به مرجع آمرزش اشتباهات که همانا ناظر و اداره کننده ای نظام هستی است به استغفار و عبادت میپردازیم 

یکی از شرایط پایه ای ایمان عملکردن به دستوراتیست که فرد مومن به آنها باور پیدا میکند ورنه با تظاهر و تزویر هیچکاری به پیش نمیرود و در نهایت محکوم خدا و خلق خواهیم شد

در ماه رمضان تمرین مینماییم که چگونه از ارتکاب اشتباهات خود داری و همواره خداوند را ناظر اعمال خود احساس نماییم و در جهت اصلاح اعمال فردی و اجتماعی خودها گامی به پیش برداریم. روزه صرف یک عمل فردی نیست و میتواند در عملکردهای یک حکومت و قشر رهبری جامعه نیز تعمیم داده شود و بگونه ای مثال در جلو گیری از اعمال ظلم و استبداد و فساد حاکمانی که در بلاد اسلامی اریکه ای قدرت را بدست دارند و ادعای اسلامیت هم میکنند موثر واقع میشود در صورتیکه وجدان انسانی در وجود آنها موجود باشد

چطور میشود که قوانینی وضع کرد که تنها اقشار پایینی جامعه ملزم به تبعیت از آن باشند و اقشار بالایی اچازه دارند هر چه دلشان خواست انجام دهند و هیچ مرجعی جلو دار آنها نباشد

ماه رمضان باید از حالت سنتی موجود خارج شود و به ماه تبدیل شود که همه بدون استثنا به کردار و منشهای سال گذشته خود رجوع کنند و از تکرار اشتباهات سال گذشته در یکسال پیشرو جاوگیری بعمل اید. این باز نگری هم شامل حال رئیس جمهور و وزیر و وکیل باشد و هم شامل حال دستفروش دوره گرد، هم فقیه و مفتی و مرجع تقلید و امام جمعه ای که همواره دیگران را به اجرای اعمال صالح توصیه میکنند ولی خود در جا از همان تریبون نماز جمعه بدون تحقیق، فتوای تکفیرو قتل صدها انسان بیگناه را صادر میکنند

ماه رمضان صرف و صرف ماه تلاوت و ختم قرآن نیست بلکه ماه درک صحیح از قرآن و عمل به دستور آیات قرآن است. خواندن قرآن تمرین انس با قرآن و فهم معنای آن هدف نزول قرآن را تشکیل میدهد

امیدواریم که در زمرة روزه داران واقعی قرار گیریم و ماه خجسته ای رمضان را از خود راضی و خوشنود مرخص نماییم

انجمن افغانها در سويدن حلول ماه مبارک رمضان را براي تمام مسلمانان تبريک و تهنيت ميگويد

 

Lämna ett svar