انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

پولیس سرحدی بر اخراج یک پسر بیمار افغان پافشاری می کند

اداره مهاجرت برای جلوگیری از اخراج یک پسر پانزده ساله افغان به ایتالیا وارد عمل شده است اما پلیس مرزی مالمو به درخواست این اداره توجهی ندارد. او که در بخش بیماری های روانی در بیمارستان مالمو بستری ست چندین بار دست به خودکشی زده است. اداره مهاجرت می خواهد که پرونده (دوسیه ) مهاجرت او را مورد بازبینی قرار دهد اما پلیس مرزی مالمو همچنان بر اخراج او به ایتالیا پافشاری می کند. پتر نورن فرمانده پلیس مرزی مالمو به بخش خبری رادیو سویدن چنین می گوید

هیچ چیز عجیببی در این پرونده( دوسیه ) نیست . همانند دیگر پرونده های ( دوسیه های ) کودکان مهاجر تنها با او رفتار می شود. ما او را تحویل اداره مهاجرت نخواهیم داد. پتر نورین در جواب سوزان پالمه گزارشگر رادیو سویدن که از او در باره درخواست توقف اخراج توسط اداره مهاجرت می پرسد می گوید که اداره پلیس خود در این موارد تصمیم گیری می کند
پتر نورن در واکنش به اینکه این پسر بسیار بد حال است و در بیمارستان روانی بستری ست و آیا این مسئله دلیلی کافی برای توقف اخراج او و ارسال پرونده ( دوسیه )به اداره مهاجرت نیست می گوید که خیر، وظیفه ما در این مورد اخراج او به کشور ایتالیا ست و ما این کار را انجام خواهیم داد
علی پسر پانزده ساله افغان زمستان گذشته از طریق کشور ایتالیا به سویدن آمده است و بر طبق قرارداد دوبلین ما بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، باید به ایتالیا بازپس فرستاده شود
این قرارداد به این معنی ست که پناهجو باید در اولین کشور اروپائی که وارد می شود تقاضای پناهندگی بدهد. بدین ترتیب کشور ایتالیا باید به پرونده پناهندگی علی رسیدگی کند. اما آنت کرومول که سرپرستی علی را در مدت زمان اقامت در سویدن را بر عهده داشته می گوید که او توسط پلیس ایتالیا او را به شدت ضرب و شتم کرده و در یک کمپ پناهندگی مورد تجاوز نیز قرار گرفته است. به همین دلیل علی با بیماری افسردگی شدید و روحی روبرو شده است و برای اولین بار در ماه آوریل ( اپریل ) در بیمارستان ( شفاخانه ) روانی بستری شد
آنت کرومول سرپرست علی در سوئد ( سویدن )می گوید که وقتی او از سوئد( سویدن ) جواب منفی گرفت به ما زنگ زدند و علی دهان خود را دوخته بود. پس از آن در بخش روانی بیمارستان مالمو بستری شد
هفته گذشته علی توسط پلیس مرزی مالمو دستگیر شد و برای اخراج به ایتالیا به بازداشتگاه ( نظارتخانه ) اوستورپ فرستاده شد. در این بازداشتگاه تعداد بسیاری از مهاجران برای اجرای حکم اخراج خود منتظر هستند. علی اما چنان بیمار و افسرده بود که دوباره در بیمارستان بستری شد. تقاضای پناهندگی او در سوئد( سویدن ) به دلیل آنکه ایتالیا مسئول رسیدگی به پرونده اوست رد شده است اما یک مسئول بلند پایه اداره مهاجرت در پی تماس رادیو سوئد( سویدن )، می گوید که وضعیت علی چنان وخیم است که کیس او باید دوباره رسیدگی شود. اما پلیس مرزی با این امر مخالفت می کند
فردریک بی یر جانشین مدیر قضائی اداره مهاجرت سوئد( سویدن ) می گوید که با پلیس تماس گرفته ایم. کارمند اداره مهاجرت تصور می کرد که با پلیس برای تحویل دوباره پرونده ( دوسیه ) موافقت کرده است، اداره پلیس این امکان را دارد که اخراج او را متوقف و پرونده را به اداره مهاجرت بازبفرستد. اما به نظر می رسد که اداره پلیس مرزی مالمو تصمیم دیگری گرفته است
پتر نورن رئیس پلیس مرزی مالمو از دادن هرگونه جوابی به این درخواست اداره مهاجرت خودداری می کند او می گوید که هیچ نظری در این باره ندارم و دیگر صحبتی در این باره ندارم

منبع : سایت پژواک 

اطلاعات بیشتر را در سایت رادیو سویدن به زبان سویدنی بدست آورید

Gränspolis nekar Migrationsverket omprövning

همچنان در سایت تلویزیون سویدن

”Ingen omprövning begärd för 15-åringen” 

Lämna ett svar