انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

پوليس صلاحيت جلوگيري سفر هاي تروريستي را ندارد

 
برطبق نظر سيپو (پوليس مخفي سويدن) ،  بزرگترين تهديد تروريستي عليه سويدن ،  برگشت سويدني هايست که درمحيط هاي افراطي  در خارج از کشور آموزش تروريستي دريافته اند.اما از آنجا که اين سفر ها جرم پنداشته نميشوند،پوليس( سويدن) صلاحيتي  براي جلوگيري از آنرا ندارداما در دنمارک ، پوليس امکانات بيشتر داشته وقانون ترور نيز در آنجا سخت تر ميباشد
Polisen utan befogenhet att förhindra terrorresor

تقريباً يکماه قبل سيپو(پوليس مخفي سويدن) طي يک گزارش ” خشونت افراط گرايي در سويدن ” که به حکومت ارسال شده بود ، مالينه ريمبي تحليلگر ارشد در واحد مبارزه با تروريزم سيپو درينباره چنين گفت:  

 

خطرناکترين تهديد بالقوه در سويدن را بازگشت بيشترسويدني ها با تجربه خارجي از تمرين ويا استفاده خشونت تشکيل ميدهد

اين در مورد در حدود سي فردي است که از سويدن در درجه اول به کشور هاي سومالي ، افغانستان وپاکستان طي  پنج سال اخير سفر نموده اند

حتي انتحار کننده سويدني  تيمور عبدالوهاب ال ـ ابدالي  که در ماه دسمبر سال گذشته در در مرکز ستوکهولم خود را منفجر ساخت ، باتوجه به بعضي منابع ،غرض دريافت آموزش خارجي به عراق سفر نموده بود. اما برطبق قانون اين سفر به خودي خود جرم پنداشته نميشود

پيتر هانسن پژوهشگر و کارشناس تروريزم در موسسه مطالعات بين المللي دنمارک ميگويد که در کشور همسايه سويدن يعني دنمارک پوليس داراي صلاحيتهاي بيشتر ميباشد.

قانون ضد تروريزم دنمارک از سال هاي 2005 و2006  باعث ميشود که پيت ( سرويس امنيتي دنمارک )  ساده بتواند براي نظارت بر افراد مشکوک از استراق سمع الکترونيکي  استفاده نمايد وحتي  افرادي را که عزم سفر خارج ويا در برگشت از مناطق مرتبط  با تروريزم اند ، مورد بازجويي  قرار دهد

 

پيتر هانسن ميگويد که پوليس ميتواند افرادي  راکه بطور مثال به پاکستان ويا سومالي سفر نموده اند ويا قبل از سفر به اين کشورها مورد بازجويي قرار دهد ، در صورتيکه آنها مظنون بوده و يا شواهدي وجود داشته باشد که آنها در ماموريتي آموزشي وتمريني قرار داشتند

پيتر هانسن اضافه مينمايد که  با وجويکه  پوليس دنمارک که احتمالاً موفق به جلوگيري از جرايم تروريستي در چند سال اخير شده ، اما همزمان اين قانون  بخاطر محدود کردن شديد حقوق دموکراتيک مردم مورد جروبحث وانتقاد قرار گرفته است

يوهان پيهرسون سخنگوي مصئونيت سياسي حزب مردم ميگويد که به پوليس اختيارات بيشتر بمنظور پيشگيري از اينوع سفر هاي که خطر مصئونيت حقوقي را دربردارد، داده شود

يوهان پيهرسون چنين  اظهار ميدارد  : البته ، اين يک مشکل واقعي است ، هنگاميکه من يک مکلفيت دارم که بينديشم که چگونه بتوانيم امکانات پوليس را بخاطر متوقف ساختن آن افزايش دهيم.هيچ فردي وجود ندارد که فکر کند که  اين عاقلانه است که ما به
اردوگاه آموزشي عملي را اجازه دهيم که بطورغيرمستقيم تحريک به ارتکاب جنايات تروريستي ويکي از نشانه هاي   جنايت تروريستي ميباشد

خبري از ايکوت ، واحد خبري سويدن

ترجمه از نسيم سحر

Lämna ett svar