انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

پناهندگی میتواند بدون تثبیت هویت داده شود

پناهجویان بخاطراخذ پناهندگی نباید همیشه نیازی داشته باشند تا هویت شانرا تثبیت(sannolik)  نمایند. این مطلب در یکی از احکام محکمه عالی در امور مهاجرت ( محکمه مافوق مهاجرتی ) بیان گردیده است.

داگ استیگیلند(Dag Stegeland)  رئیس محکمه تجدید نظر یوتیبوری میگوید که این حکم اهمیت مهم اصولی دارد     ( حیثیت خط مشی را خواهد داشت ـ م) .

این حکم محکمه در مورد یک مردی است  که توسط جنبش پشمیگا در عراق مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، اما او موفق  نشده بود تا محکمه را  به متقاعد کردن  هویت  خود سازد.

محکمه مهاجرتی درخواست پناهندگی او را به همین دلیل ( عدم تثبیت هویت ) رد نموده بود.

اکنون محکمه مافوق مهاجرتی حکم محکمه مهاجرتی را فسخ  نموده و میگوید که هنگام  قضاوت در مورد نیاز به حفاظت ، هویت نباید همیشه عامل تعیین کننده  باشد .  

محکمه ( محکمه مافوق مهاجرتی ) می نویسد که اینکه دانسته شود که پناهجو کی است ممکن اهمیت کمتری داشته باشد . فکتور های دیگرممکن وزن سنگین تر داشته باشند.  

این ممکن است در مورد آنچه فرد در وضعیتی قرار داشته و مهمتر اینکه فرد احتمال دارد که در صورت اخراج در معرض خطر قرار گیرد .داگ استیگلند (Dag Stegeland ) میگوید که در اینصورت واقعا مهم نیست که این فرد کی میباشد.  

 داگ استیگلند (Dag Stegeland ) معتقد است که این حکم ،  قضاوت در مورد درخواست های پناهندگی را در آینده تغییر خواهد داد هم  در محکمه ها و هم در اداره مهاجرت .

داگ استیگلند (Dag Stegeland ) میگوید که قبل از همه  مهم اینست که اداره مهاجرت بعنوان اولین مرحله اقامه دعوا ( اولین مرحله رسیدگی قضایی ) این حکم را بعهده بگیرد و قضاوت های  بدوی خود را بشکل درست انجام دهد.

گزارش از:

Thomas Heldmark
Thomas.heldmark@sverigesradio.se

منبع :

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7165507

ترجمه از ن. س.

Lämna ett svar