انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

پناهجوي ديپورت شده بيمار، تقاضاي کمک مينمايد

آقاي جليل حسيني که در18 مارچ 2008 يعني شب سال نو 1387 در حاليکه بيمار بود ، به کابل ديپورت گرديد . امروز وي نه تنها از بيماري رنج ميبرد بلکه وضعيت اقتصادي و عدم دسترسي به ادويه در مهاجرت در کشور ايران به مشکلات وي افزوده و از هموطنان وساير انسانهاي بشردوست  تقاضاي کمک مينمايد

:سال گذشته مورخ 22 اپريل 2008سايت انجمن افغانها در مورد آقاي جليل حسيني چنين گزارش داده بود

 
امروز آقاي جليل حسيني از شهر هرات برايم زنگ زد واز وضعيت بد جسمي خود ، از کمبود ادويه وعدم  تداوي جسم بيمارش شکايت نمود . او از من خواهش کرد تا فرياد ش را به گوش هموطنان و مدافعان حقوق بشر برسانم .  آقاي حسيني  بتاريخ 18 مارچ شب نوروز در حالت داشتن بيماري جدي و بدن سيم پيچ اش به کابل ديپورت شد . اين پناهجوي دردمند که از قدرتمندان ولايت هرات فرار نموده بود  ، مجبوريت روزگار او را دوباره به آنجا رساند . موصوف  اکنون بخاطر زنده ماندن خود چارهء جز ترک دوباره زادگاه اش  ندارد. ديپورتي اين بيمار محتاج به تداوي بمثابه يکي از لکه هاي سياه  در تاريخ پناهجو پذيري کشور سويدن در ذهن هاي مان باقي خواهد ماند
 
اکنون آقاي جليل حسيني در شهر مشهد نزد دوستانش زندگي ميکند و تاکنون چند بار از مشهد با امکانات ناچيز خويش تماس گرفته و خواسته است تا صداي پردردش را بگوش هموطنان برسانم .وي از تکليف کمر ، چشم و کل بدن رنج ميکشد و هزينه ادويه و داکتر را ندارد.او داراي شماره تيلفون 00989361318133 ميباشد  
 
دوستان وعزيزان که امکانات کمک کردن را داشته باشند، لطفاٌ با اين پناهجوي دردمند وبيمار کمک نمايند
نسيم سحر 

Lämna ett svar