انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

پاکت بحران جدید حکومت : نزدیک به 40 میلیارد کرون برای شرکت ها

حکومت ، حزب مرکز و لیبرال ها یک پاکت بحران در وضعیت بحرانی  برای شرکت هارا درنظر گرفته که تا تابستان دوام خواهد یافت.

در این پاکت ضمانت های قرضه دولتی ، کاهش هزینه کارفرمایان ، پشتیبانی کرایه  وکمک به شرکت ها با هزینه ای بالغ بر 40 میلیاردکرون  شامل میباشد.

– ماگدالینا اندرشون(Magdalena Andersson  ) از حزب سوسیال دموکراتها ( S) و  وزیرمالیه در یک کنفرانس مطبوعاتی می گوید که تمرکز این است که ازشرکت های کوچک سویدن حمایت کنیم.

امیل شیلستروم (Emil Källström) سخنگوی سیاسی اقتصادی حزب مرکز(C) میگوید که ما بطورعمومی و موقت کاهش در هزینه كارفرمایان را مطرح میکنیم.

این کاهش از تاریخ اول مارچ به مدت چهار ماه اعتبار خواهد داشت. تخمین زده می شود که درآمدهای کاهش یافته حدود 33 میلیارد کرون هزینه برای خزانه دولت داشته باشد. فقط هزینه تقاعد  سالمندان در طی چهار ماه قابل پرداخت میباشد.

این کاهش برای حداکثر 30 کارمند یک شرکت و برای بخشی از معاش که بیش از 25000 کرون نباشد، پیشنهاد شده است.

ماتس پرشون (Mats Persson)  سخنگوی اقتصادی و سیاسی حزب لیبرال ها(L ) می گوید: ”این یک بارسنگین مهمی است که برای شرکت کوچک ناپدید می شود.”

همچنان تسهیلات در قالب به تعویق انداختن مهلت در پرداختهای مالیات غیر مستقیم (moms) بوجود می آید. افراد خود اشتغالی ( دارنده شرکت خودی)  باید بتوانند برای سال 2019 کاهش مالیات و بازپرداخت مالیات موقت( پیش بینی شده ) را دریافت کنند.

به منظور سهولت در تأمین مالی برای شرکت ها ، ضمانت قرضه دولتی پیشنهاد می شود ، چیزی که آنها آن را شرکت های (företagsakut)  می نامند.

این پیشنهاد به این معنی است که دولت 70 درصد قرضه های جدید بانک ها را به شرکت های[ خصوصی]  تضمین می کند که به دلیل عواقب ویروس کرونای جدید  مشکلات مالی پیدا کرده اند ، اما در غیر آن این شرکت ها توانمند اند.

 ماتس پرشون (Mats Persson) سخنگوی سیاسی اقتصادی حزب لیبرال ها (L) می گوید: ”ما می بینیم که قرضه گرفتن از  بانک دشوار است.”

شرکت ها می توانند حداکثر 75 میلیون کرون قرضه بگیرند و در چند ماه اول  نیازی به پرداخت  بهره آن نیست.

کمک به پرداخت کرایه ها به شرکتهای بخصوص آسیب پذیر(särskilt utsatta företag)  پیشنهاد می شود.

پیربولوند (از حزب محیط زیست) (Per Bolund (MP) وزیر امور بازار مالی میگوید که : بسیاری از صاحبان شرکت  در فضای  لوکال های ( سالونهای ) خالی  خود می ایستند و می بینند و نمی دانند که چگونه می توانند کرایه لوکال ها  را بپردازند.

بنابراین  سبسایدی کرایه (کمک به پرداخت کرایه) بطور مثال  برای هوتل ها ، رستورانت ها و مغازه ها و دوکانها(butiker)   پیشنهاد می شود.

دولت هزینه پنجاه فیصد کاهش کرایه و الی 50 فیصد از کرایه ثابت را بعهده خواهد گرفت. بقیه را شرکت ها با صاحبان لوکال ها در تفاهم و مذاکره حل و فصل نمایند.

این کمک میتواند بعدا نیز تقاضا گردد و از تاریخ اول اپریل الی 30جون به مدت سه ماه اعتباردارد. برای این منظور مبلغ  5 میلیارد کرون اختصاص یافته است.

حزب مودراتها(M) وهمچنین سازمان کارفرمایان وشرکتهای خصوصی سویدن(Svenskt Näringsliv)  و چندین اقتصاددان پیشنهاد کرده اند که شرکت ها باید از پرداخت هزینه های کارفرما برای چند ماه به طور کامل معاف گردند.

مگدالینا اندرشون (Magdalena Andersson) وزیر مالیه سویدن در پاسخ به اینکه چرا حکومت نخواسته که هزینه کارفرما را فسخ کند ،  میگوید که ”ارزیابی ما این است که درحال حاضراین  شرکت های کوچکترهستند که در سخت ترین حالت قرار گرفته اند”.  

امیل شیلستروم (Emil Källström ) سخنگوی اقتصادی و سیاسی حزب مرکز (C ) معتقد است كه پاکت  بحران امروزی دقیق ترو بی خطا است.

او می گوید همیشه کسانی هستند که می گویند آنچه ارائه می شود خیلی کم و غلط است.

شیلستروم می گوید: ”ما باید در اینجا و اکنون با جدیت عمل كنیم ، اما همه باروت را نسوزانیم زیرا که  امکانات را از دست خواهیم داد  اگر این دوره طولانی تر شود ویا فرصت های خود را برای شروع اقتصادی آنی  در مرحله بعدی بسوزانیم.”

ماتس پرشون (Mats Persson) از حزب لیبرال ها ((L ) می گوید: ”ما اکنون تصمیم گرفتیم كه آنچه لازم است را برای اطمینان از عدم وجود بیكاری گسترده در سویدن انجام دهیم.

او می گوید پاکت  های ارائه شده توسط حکومت  و احزاب همکاربا حکومت که تاکنون معرفی گردیده  شامل 600 میلیارد کرون میباشد  ، گرچه اکثر آنها ضمانت اعتباری و قرضه هایی هستند که امیدوارم دولت بتواند بعداً به طور کامل یا بخشی از آنرا دوباره دریافت کند. او اینرا معادل  12 درصد از تولید ناخالص داخلی سویدن میداند.

ماتس پرشون ادعا میکند که این یک پاکت تاریخی است .

ترجمه از نسیم سحر

متن کامل به زبان سویدنی در لینک رادیوی سویدن در زیر :

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7438469

TT

بیشتر در لینک زیر حکومت بخوانید:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

Lämna ett svar