انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

پاکتهاي چاي سبز دارنده مواد زهري

روزنامه هاي افتون بلادت و داگنس نيهيتر گزارش دادند که پاکتهاي چاي سبز حاوي مواد کيمياوي که بخاطر مبارزه با حشرات استفاده ميشود ، ميباشد . به گزارش اين روزنامه ها توجه نمائيد

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6070185.ab

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bekampningsmedel-i-kravmarkt-te-1.988547

Lämna ett svar