انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي قوانين ومقررات جديد

پارلمان سویدن قانون جدید مهاجرتی را مورد تصویب قرارداد

پارلمان سویدن قانون جدید مهاجرتی را مورد تصویب قرارداد

پیشنهاد حکومت برای سیاست جدید مهاجرت با رای اکثریت ناچیز توسط پارلمان سویدن دیروز مورخ 22 جون 2021به تصویب رسید. این قانون بتاریخ 20 جولای 2021 نافذ و سپس جایگزین قانون موقت فعلی می شود.

دو تغییر مهم در این قانون مطرح می شود:

یک : به عنوان یک قاعده کلی ، اجازه اقامت موقت جایگزین اقامت دائمی می شود .

دو: شروط معیشیت برای مهاجرت براساس کار و‌ پیوند خانوادگی سخت تر می گردد. حزب چپ با آنکه خواهان تصویب قوانین سخاوتمندانه‌تر بود اما در برابر پیشنهاد مودرات‌ها از پیشنهاد دولت حمایت کرد.

اما قوانین ”حق اقامت به دلایل بشردوستانه” سخاوتمندانه تر از پیشنهاد تحقیق در سال گذشته است ، که توسط مودراتها ، دموکرات های سویدن ، دموکرات های مسیحی و لیبرال ها مورد انتقاد قرارگرفته است. گفتنی است که مودراتها گفته  اند که در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده این قانون را فسخ خواهند نمود.

فکت ها در مورد  پیشنهادات حکومت:

1ـ اجازه اقامت موقت که به یک پناهنده تفویض میگردد برای مدت سه سال اعتبار دارد.

2 ـ اجازه اقامت موقت که برای کتگوری ”الترناتیف نیاز به حمایت” داده می شود  برای 13 ماه اعتبار دارد.

3 ـ هر اجازه اقامت موقت جدید که بعدا عطا میشود برای  مدت دو سال معتبرمیباشد.

4 ـ اجازه اقامت دائمی را می توان حد اقل  پس از سه سال صادر نمود.

5 ـ اجازه اقامت دائمی فقط در صورتی صادر میگردد که فرد خارجی بتواند خود را تأمین معیشیت ( امرار معاش ) نماید.

6 ـ شروط  دانستن زبان سویدنی  و معلومات در مورد جامعه  برای دریافت اجازه اقامت دائمی  باید گذاشته شود.

7 ـ با این حال ، این شروط  برای اقامت دایمی باید با پیشنهادات آینده در مورد شروط دانستن زبان سویدنی و دانش و معلومات در مورد جامعه که برای کسب تابعیت    ( شهروندی) نیاز میباشد ، هماهنگ شوند.

8 ـ اگر شخص ارتباط خاصی با سویدن داشته باشد ، ممکن است اجازه اقامت براساس  شرایط خاص دردناک(särskilt ömmande omständigheter) برایش داده شود.

9 ـ شروط امرار معاش ( اعاشه و اباطه ) برای مهاجرت خویشاوند شامل حال هر دو یعنی شخص پیوندی در سویدن (anknytningsperson) و هم خویشاوند ویا شخص که براساس پیوند خانوادگی میخواهد به سویدن مهاجرت نماید ، میگردد.

10 ـ شروط امرار معاش شامل حال پناهنده ویا شخصی که نیاز به حمایت دارد ، نمیگردد درصورتیکه خویشاوند (اعضای خانواده اش) در ظرف سه ماه پس از عطای اجازه اقامت ، درخواست اقامت براساس پیوند خانوادگی نماید.

منبع:

Källa: Regeringens proposition 2020/21:191

‌ن س

https://sverigesradio.se/artikel/ny-migrationspolitik-gick-igenom-med-minsta-mojliga-marginal

Lämna ett svar