انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي قوانين ومقررات جديد

پارلمان تصمیم گرفته است تا قوانین باید سخت و دشوار باشد

خانم  لیلی دی سوزه هولمستروم( Leile de Souza Holmström) دارای یک کودک سه ماهه است اما با آنهم نظر به تصمیم محکمه در امور مهاجرت باید از دخترش جدا شده و سویدن را ترک بگوید. او باید برای بازگشت به سویدن از کشور خودش تقاضا نماید.  پروسه  درخواست مجدد غرض دریافت  اقامت می تواند بیش از یک سال طول بکشد.

فرید ریک لونداهل (Fredrik Löndahl ) قاضی ورئیس  محکمه در امور مهاجرت مالمو میگوید که در شرایط خاص مردم از عواقب غیرضروری و ناخوشایند متضرر میگردند.

قاعده اصلی اینست که شخصی که میخواهد تقاضای اقامت نماید باید قبل از سفر به سویدن، این کار را انجام بدهد.

اما حتی اگر شخصی متقاضی در سویدن نیز حضور داشته باشد میتواند به تقاضای خود جواب مثبت بدست بیآورد. ولی برای بدست آوردن جواب مثبت به درخواست پناهندگی، تقاضا میگردد تا شخص متقاضی باید شرایط دشواری را تکمیل نماید. یکی از دلایل عمده اینست که شخص حامله باشد و یا هم در سویدن دارای فرزند کوچک باشد. اما در قضیۀ Leile (لیلی) ادارۀ امور مهاجرت و محکمۀ امور مهاجرت به این باور اند که دلایل فوق (برای بدست آوردن اجازۀ اقامت) کافی نمی باشد.

آفای Fredrik Löndahl (فریدریک لوندال) قاضی و رییس در محکمۀ امور مهاجرت در شهر (مالمو) میگوید: من نمیتوانم در مورد این قضیۀ خاص صحبت کنم ولی در کُل چنین است که داشتن کودک (در سویدن) به طور حتمی نمیتواند موجب بدست آوردن اجازۀ اقامت گردد.

به باور محکمه تقاضا اخراج این خانم یک شرط نامعقول نیست

در پاسخ منفی که Leile(لیلی) بدست آورده از طرف محکمه نوشته شده هرگاه او در کشور خودش حضور میداشت میتوانست اجازۀ اقامت در سویدن را بدست بیآورد. اما با آنهم محکمۀ  امور مهاجرت به این باور است که اخراج خانم مذکور از سویدن که به تازگی صاحب فرزند نیز شده است یک تقاضای نامعقول نمی باشد.

”حتی با در نظر داشت این نکته که (اخراج او از سویدن) یک مقدار مصارف و مشکلات عملی را نیز با خود به همراه دارد و برگشت او به سویدن به زمان نیاز دارد، با آنهم محکمۀ  امور مهاجرت به این باور است که تقاضای برگشت (لیلی دی سوزه) به کشورش، یک تقاضای نامعقول نمی باشد”.

”قوانین دشوار و خشن”

آفای Fredrik Löndahl (فریدریک لوندهال) قاضی، تایید مینماید که برای شخصی که میخواهد در سویدن تقاضای پناهندگی نماید، قوانین دشوار میباشد.

او میگوید ”قوانین این چنین طرح شده است، زیرا دولت و پارلمان تصمیم گرفته اند تا ما باید دارای محدودیت برای پذیرش مهاجرین باشیم. به همین دلیل ما این قوانین شدید و خشن را داریم که در برخی حالات باعث میگردد تا انسان ها از پیامد های این قوانین صدمه ببینند، پیامد های که نامعقول و پُردرد سر است.

آیا فکر میکنید دلایل وجود داشته باشد که بتواند باعث وارد نمودن تغییر در این قوانین و مقررات گردد؟

ـ به عنوان یک قاضی این وظیفۀ من نیست که در این مورد اظهار نظر نمایم. این مربوط نماینده های پارلمان میشود تا در صورتی که آنها درک نمایند که قوانین نیاز به بازنگری و بررسی دارد، برای چنین کاری اقدام نمایند.

ترجمه از احمد ضیا دانش

منبع خبر https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1pMml/riksdagen-har-bestamt-att-lagstiftningen-ska-vara-tuff?fbclid=IwAR1ErT98XojoDCPkJ8X-NVSwKqlvxK7gBhmpljmttPm9IkHGftfawJeeM9Q

Lämna ett svar