انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يک پناهجوي افغان دستگير شد

امروز مورخ 9 نوامبر اطلاع يافتيم که يکي از پناهجويان افغان بنام ضيا که نزد پوليس مراجعه کرده بود ، توسط پوليس دستگير گرديد وبه توقيف خانه اداره مهاجرت واقع مارشتاي استاکهولم منتقل شد 

برعلاوه چند روز قبل يک پناهجوي افغان را از مالمو به افغانستان ديپورت نمودند

همچنان يک خانواده افغان که نزد پوليس مراجعه کرده بود ، چند عضو فاميل آن  در توقيف خانه اداره مهاجرت زير مراقبت گرفته شده است

عزيزان مواظب خود باشيد  

Lämna ett svar