انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يک پناهجوي افغان در معرض اخراج

يک پناهجوي افغان بنام احمد عزيزي در توقيفخانه اداره مهاجرت در مارشتاي استاکهولم تحت نظر قرار دارد و به اساس مصاحبه وي با راديوي پژواک قرار است بدون طي مراحل قانوني و اطلاع قبلي به افغانستان اخراج گردد. طبق گفته وکيل پناهجو اين اخراجي خلاف قانون ميباشدـ

ـــــــــــــ 

دوشنبه مورخ 19 سپتمبر2011

آقاي تابو موسو اطلاع داد که قرار است آقاي عزيزي فردا مورخ 20 سپتمبر از يوتيبوري به افغانستان ديپورت شود

او در تماس با انجمن افغانها گفت که دوستان احمد عزيزي يکروز قبل از تاريخ اخراجي با وي تماس گرفته وبدون ارسال وکالت نامه تقاضا نمودند که از اخراج عزيزي جلوگيري شود .، به گفته او اين امکان پذير نيست زيرا وقت کاملاً کم ميباشد

.

Lämna ett svar