انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يک پناهجوي افغان توسط پوليس گرفتار شد

 

يک پناهجوي افغان که در اکتوبر سال 2002 در سويدن تقاضاي پناهندگي داده بود وسپس اقامت يکساله دريافت کرده بود واينک اکنون بعد از هشت سال در معرض خطر اخراج قرار دارد

روز چهار شنبه مورخ 26 جنوري 2011 نزد پوليس وقت داشت و در همانجا  دستگير شد وبه توقيف خانه اداره مهاجرت واقع مارشتاي ستوکهولم منتقل شد

Lämna ett svar