انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يک پناهجوي افغان بعد از احضار به دفتر پوليس گرفتار شد

روز پنجشنبه مورخ 3 جون 2010 يک پناهجوي افغان بنام علي رضا معصومي در ستوکهولم گرفتار شد و سپس به نظارتخانه خانه اداره مهاجرت واقع مارشتاي ستوکهولم انتقال و در آنجا زير مراقبت گرفته شد. پوليس ستوکهولم چند روز قبل به آقاي رضا زنگ زده و خواستار ملاقات شده بود. آقاي رضا  طبق وعده روز پنجشنبه به دفتر پوليس  حضور مي يابد ، اما با تاسف که توسط پوليس گرفتار وبه نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم انتقال مي يابد . شماره تيلفون ايشان 0762200285 ميباشد    

Lämna ett svar